STOU Storian Podcast EP.8 มสธ. มหาวิทยาลัยเปิดดีเด่นของโลก

 1. ทูลเกล้าฯ ถวายโฉนดที่ดินเมืองทองสู่ที่ทำการถาวร มสธ.
 2. พ.ศ. 2523 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกของมสธ.
 3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาขยายความร่วมมือสู่ระดับสากล
 4. มสธ. รับรางวัล “มหาวิทยาลัยเปิดดีเด่นของโลก”
 5. STOU Storian Podcast QuizGame

หากจะพูดถึงมหาวิทยาลัยเปิดในระบบทางไกลของประเทศไทย คงมีอยู่เพียงแห่งเดียวเท่านั้น คือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ มสธ. ตั้งแต่มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2521 ได้ดำเนินงานตามปณิธานและพันธกิจด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจของทีมคณะผู้บริหารชุดแรก โดยการนำของ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยและอธิการบดีคนแรก สำหรับในช่วงเปิดทำการระยะแรกระหว่าง พ.ศ. 2519 – 2527 มหาวิทยาลัยยังไม่มีที่ทำการถาวร จึงได้ขอใช้สถานที่ของหน่วยงานราชการและเช่าอาคารของเอกชนเพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราว

ทูลเกล้าฯ ถวายโฉนดที่ดินเมืองทองสู่ที่ทำการถาวร มสธ.

เมื่อกลางปี พ.ศ. 2523 มหาวิทยาลัยได้รับบริจาคที่ดินจำนวน 30 ไร่ จากคุณมงคล กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างที่ทำการถาวรซึ่งเป็นที่ดินในหมู่บ้านเมืองทอง 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำคุณมงคล กาญจนพาสน์ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายโฉนดที่ดินดังกล่าวเพื่อพระราชทานแก่มหาวิทยาลัย ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ได้ก่อสร้างอาคารกลุ่มแรกในพื้นที่ทำการถาวรและย้ายเข้าสู่ที่ทำการถาวรเมื่อปลายปี พ.ศ. 2527

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2529 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการของมหาวิทยาลัย ในการนี้ ได้ทรงปลูกต้นปาริชาต ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย บริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัย ซึ่งในการรับได้พระราชทานโฉนดที่ดินและทรงเสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการ ทั้งสองวาระนี้ มหาวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเป็นมิ่งมงคลยิ่งต่อมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2523 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกของมสธ.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาครั้งแรก เมื่อปลายปี พ.ศ. 2523 ใน 2 สาขาวิชาแรก คือ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์และสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนเป็นจำนวนมากเกินความคาดหมายและมีแนวโน้มจำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้มีการจัดตั้ง ศูนย์วิทยบริการ ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. และปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.

รวมทั้งได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาประจำภาคและศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด เพื่อเป็นหน่วยงานตัวแทนมหาวิทยาลัยในการให้บริการด้านการศึกษาแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 มหาวิทยาลัยได้เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารุ่นแรก และเปิดรับนักศึกษาชาวไทยที่ทำงานอยู่ในต่างประเทศ รวมถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้พิการและผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาขยายความร่วมมือสู่ระดับสากล

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทางไกลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในช่วง 2 ทศวรรษแรก ได้ขยายความร่วมมือและจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัย Charles Sturt รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน รัฐบาลญี่ปุ่น องค์การสหประชาชาติ มหาวิทยาลัยแอครอน ประเทศสหรัฐอเมริกา องค์การ UNESCO และมหาวิทยาลัยยูนนาน เป็นต้น

อีกทั้งยังสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมต่างประเทศ รวม 30 สมาคม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางวิชาการร่วมกัน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล อาทิ สมาคมมหาวิทยาลัยเปิดแห่งเอเชีย (AAOU) สภานานาชาติว่าด้วยการศึกษาทางไกล (ICDE) สภาการศึกษาระหว่างประเทศเพื่อการสอน (ICET) และสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASAIHL)

ตลอดระยะเวลา 45 ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการศึกษาทางไกล ซึ่งมีทั้งหมด 4 แผน ได้แก่

 • แผน มสธ.2523
 • แผน มสธ. 2 (พ.ศ.2535)
 • แผน มสธ. 2543 หรือ “STOU PLAN 2000”
 • แผน มสธ. 2561 ซึ่งเป็นแผนฉบับล่าสุดที่ใช้ในปัจจุบัน

มสธ. รับรางวัล “มหาวิทยาลัยเปิดดีเด่นของโลก

ด้วยความมุ่งมั่นในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนแบบไร้ขีดจำกัดตามปณิธานและพันธกิจของมหาวิทยาลัย จึงทำให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในกลุ่มสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลก

เมื่อ พ.ศ. 2538 จึงได้รับรางวัล “มหาวิทยาลัยเปิดดีเด่นของโลก” หรือรางวัล “AWARD OF EXCELLENCE” จากสภานานาชาติว่าด้วยการศึกษาทางไกล (ICDE) ร่วมกับองค์การจัดการศึกษาในเครือจักรภพ (COL) ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น พัฒนาเทคนิคในการเรียนการสอนทางไกล พัฒนาการบริหารด้านการจัดการศึกษาทางไกล รวมทั้งสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ

ซึ่งในขณะนั้นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นสถาบันเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ จากการเสนอชื่อสถาบันและมหาวิทยาลัยเปิด 79 ประเทศทั่วโลก

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ดำเนินภารกิจเป็นสถาบันการศึกษาทางไกลสมบูรณ์แบบแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มุ่งมั่นในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนในท้องถิ่นและผู้ด้อยโอกาส เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการศึกษาตลอดชีวิต อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการศึกษาในระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประชากรของประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน

STOU Storian Podcast QuizGame

ขอเชิญร่วมกิจกรรม STOU Storian Podcast QuizGame ค้นหาคำตอบได้จาก STOU Storian Podcast EP.8 มสธ. มหาวิทยาลัยเปิดดีเด่นของโลก ลุ้นรับเซ็ตของที่ระลึกสุดพิเศษจากห้องสมุด มสธ.

กติกา! เพียงตอบคำถามให้ถูกต้อง 2 คำถาม ดังนี้

 • คำถามที่ 1 ปีนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบรอบวันสถาปนาเป็นปีที่เท่าไหร่ ?
 • คำถามที่ 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเปิดดีเด่นของโลกในปีใด?

พร้อมส่งคำตอบได้ที่ Facebook: ห้องสมุด มสธ. เพียงคอมเม้นต์คำตอบที่ถูกต้องใต้โพสของคลิป STOU Storian Podcast EP.8 ร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 เท่านั้น

เรียบเรียงโดย

วราภรณ์ ยงบรรทม บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ

รับชมผ่านช่องทางอื่นได้ที่

SoundCloud: https://on.soundcloud.com/oX876

Facebook: https://fb.watch/n5nK1Eytwh

YouTube: https://youtu.be/YFvBA1I27Ew

Blockdit: https://www.blockdit.com/posts/6505b2e7771f95cb38b04f75

ข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจ

STOU Storian Podcast EP.2 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

STOU Storian Podcast EP.3 ครุยวิทยฐานะ

STOU Storian Podcast EP.5 การเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบบัณฑิต มสธ.

STOU Storian Podcast EP.7 ก้าวแรกก่อนจะเป็นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น