ห้องสมุดจัดเตรียมสื่อและบริการต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

ห้องสมุด มสธ. ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 ด้วยสื่อการศึกษา บริการ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาทุกท่าน ดังนี้

คู่มือการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศของห้องสมุด

แนะนำสื่อการศึกษาและการใช้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุด ตัวอย่างการเขียนรายการเอกสารอ้างอิงตามแบบ APA 7th ตลอดจนรวบรวมรายชื่อหน่วยงานและสถานที่ติดต่อที่จะเอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษา

สังเขปแหล่งสารสนเทศ

รวบรวมแหล่งสารสนเทศจำแนกเป็น 12 สาขาวิชา ประกอบด้วย สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนของนักศึกษา

คลิปแนะนำบริการห้องสมุดสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สื่อวีดิทัศน์แนะนำบริการและสื่อการศึกษาของห้องสมุด มสธ. สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา