จิตวิทยาการทำงานและอาชีพ

จิตวิทยา (Psychology) เป็นศาสตร์แห่งการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ เป็นการเรียนรู้ และทำความเข้าใจพฤติกรรม และความแตกต่างของมนุษย์ครอบคลุม อารมณ์ จิตใจ ความรู้สึกนึกคิด สติปัญญา ประสาทสัมผัส การรับรู้  รวมไปถึงบุคลิกภาพ ท่าทาง และความสัมพันธ์ต่าง ๆ 


การทำความเข้าใจคำว่าจิตวิทยาจะช่วยให้แรงงานเข้าใจตนเองและพัฒนาตนเองได้ ทำให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น และสำหรับองค์กร การนำความรู้ด้านจิตวิทยามาใช้จะช่วยทำให้องค์กรสามารถคัดเลือกแรงงานที่มีความสามารถและตรงกับความต้องการขององค์กร ช่วยในการสร้างขวัญกำลังใจทำให้แรงงานทำงานได้เต็มที่

จิตวิทยาการทำงานและอาชีพ (Work and Occupational Psychology) เป็นหนังสือที่มุ่งเน้นการอธิบายแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ในโลกของการทำงานและอาชีพ ผ่านการทำความเข้าใจตัวแปรทางจิตวิทยาที่สำคัญ ได้แก่  การรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ อารมณ์และความเครียด รวมทั้งกระบวนการที่เกี่ยวกับวิถีอาชีพอย่างการให้การปรึกษาทางอาชีพ การพัฒนาอาชีพ ตลอดจนการทำความเข้าใจความหลากหลายของกำลังแรงงานในมิติเพศสภาพ สถานภาพเชิงอาชีพ ยุคสมัย เชื้อชาติ และความพิการ หนังสือเล่มนี้เหมาะกับบุคคลทุกกลุ่ม ที่สนใจและอยากทำความเข้าใจโลกของคนทำงาน โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 10 บท ได้แก่

บทที่ 1   เบื้องต้นของการศึกษาจิตวิทยาการทำงานและอาชีพ
บทที่ 2   การรับรู้และการตัดสินใจของมนุษย์กับการทำงาน
บทที่ 3   การเรียนรู้และการปรับพฤติกรรมการทำงาน
บทที่ 4   ทัศนคติในการทำงาน
บทที่ 5   แรงจูงใจในการทำงาน
บทที่ 6   บุคลิกภาพในการทำงานและอาชีพ
บทที่ 7   อารมณ์และความเครียดในการทำงาน
บทที่ 8   การให้การปรึกษาทางอาชีพ
บทที่ 9   การพัฒนาอาชีพ
บทที่ 10  การจัดการความหลากหลายของกำลังแรงงาน

หากสนใจหนังสือเล่มนี้ ตรวจสอบสถานะ