หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชา 80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

หนังสือเสียงระบบเดซี [sound recording] ชุดวิชาปัญหาการพัฒนาชนบทไทย Problems of rural development in Thailand สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ความรู้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 15 รายการ ดังนี้

 1. พัฒนาการและสภาพปัญหาของชนบทไทย
 2. รัฐธรรมนูญและการปฏิรูปการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการพัมนาชนบทไทย
 3. ปัจจัยทางเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย
 4. ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย
 5. ปัจจัยทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย
 6. แนวคิดการกระจายอำนาจกับการพัฒนาชนบทไทย
 7. การพัฒนาชนบทไทยแบบยั่งยืน
 8. โลกาภิวัฒน์กับการพัฒนาชนบทไทย
 9. บทบาทภาคประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชนกับการพัฒนาชนบทไทย
 10. พัฒนาการของแนวคิดและกระบวนการในการพัฒนาชนบทไทย
 11. แนวคิดการบริหารการจัดการแบบบูรณาการกับการพัฒนาชนบทไทย
 12. ปัญหาและอุปสรรคของการพัมนาชนบทไทย : มิตินโยบาย โครงสร้าง กลไกของรัฐและแนวทางแก้ไข
 13. ปัญหาและอุปสรรคการพัมนาชนบทไทย : มิติกระบวนการและการจัดการของภาครัฐ
 14. ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาชนบทไทย : มิติเทคโนโลยีและกำลังคน
 15. กระบวนการพัฒนาประเทศไทยกับความสัมพันธ์ระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบทไทย