รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา ชุดวิชา 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรม

รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา [sound recording] ชุดวิชาเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรม Tools, machines, materials and maintenance in industry สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ความรู้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 15 รายการ ดังนี้

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำรุงรักษาใน
 2. โลหะวัสดุ
 3. ระบบการวัด เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ร่างแบบ
 4. ทฤษฎีงานฝึกฝีมือเบื้องต้น
 5. เครื่องมือกล
 6. อุปกรณ์ช่วยผลิตและอุปกรณ์ช่วยจับยืด
 7. การวิเคราะห์โครงสร้าง
 8. วัสดุและความเค้น
 9. การเคลื่อนที่และการส่งผ่านกำลัง
 10. พื้นฐานการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
 11. สารช่วยในการตัดเฉือน
 12. เทคโนโลยีการตัดเฉือน
 13. การเสียหายของวัสดุ
 14. ศาสตร์ของการสัมผัส
 15. การบำรุงรักษาในงานอุสาหกรรม