การอบรมทางออนไลน์ เดือนพฤศจิกายน 2566

สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. ขอเชิญอบรมการค้นคว้าทางออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ตามความสนใจ ได้แก่ บริการห้องสมุดและการค้นสื่อการศึกษาด้วยฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (โอแพก) การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างบรรณานุกรมด้วย Microsoft Word การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zotero และการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2566

วันและเวลาโปรแกรมการอบรม
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นด้วย Single Search และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566
เวลา 13.30-15.00 น.
การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zotero
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566
เวลา 13.30-14.30 น.
บริการห้องสมุด และการค้นสื่อการศึกษาด้วยฐานข้อมูล
ทรัพยากรห้องสมุด (โอแพก)
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566
เวลา 13.30-15.00 น.
การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zotero
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566
เวลา 13.30-15.00 น.
การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566
เวลา 13.30-14.30 น.
การสร้างบรรณานุกรมด้วย Microsoft Word