หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก

หนังสือเสียงระบบเดซี [sound recording] ชุดวิชาไทยกับสังคมโลก Thailand and the world community สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ความรู้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 15 รายการ ดังนี้

 1. สังคมโลก
 2. สังคมไทยในกระแสโลกาภิวัตน์
 3. สถานะของไทยในสังคมโลก
 4. ไทยกับองค์การระหว่างประเทศ
 5. การย้ายถิ่นของประชากรในสังคมไทยและในสังคมโลก
 6. การเมืองไทยกับสังคมโลก
 7. สังคมไทยกับกระบวนการสร้างประชาธิปไตยในกระแสโลก
 8. เศรษฐกิจไทยในสังคมโลก
 9. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวคิดเศรษฐกิจโลก
 10. สังคมไทยในกระแสเทคโนโลยีสารสนเทศ
 11. ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 12. ปัญหาสังคมของไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์
 13. ระบบความมั่นคงทางสังคมของไทยและโลก
 14. สิทธิมนุษยชนในสังคมโลกและสังคมไทย
 15. แนวโน้มของสังคมมนุษย์ในกระแสโลกาภิวัฒน์