ซีดีเสียงประจำชุดวิชา 30204 องค์การและการจัดการ

ซีดีเสียง [sound recording] ชุดวิชาองค์การและการจัดการ Organization and management สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ความรู้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 15 รายการ ดังนี้

 1. ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับองค์การ
 2. ทฤษฎีองค์การสมัยคลาสสิค
 3. ทฤษฎีองค์การสมัยนีโอคลาสสิค
 4. ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่
 5. การพัฒนาองค์การ
 6. การจัดการการเปลี่ยนแปลง
 7. การจัดการภาครัฐสมัยใหม่
 8. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
 9. การวางแผน
 10. การจัดการองค์การ
 11. การนำองค์การ
 12. การควบคุม
 13. การจัดการคุณภาพ
 14. การจัดการนวัตกรรม
 15. ทิศทางและแนวโน้มองค์การและการจัดการในอนาคต

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น