การทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ในธุรกิจโรงแรม

ปัจจุบันมีการนำหุ่นยนต์มาใช้ทำงานแทนมนุษย์มากขึ้น โดยเฉพาะในงานบริการ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร โรงพยาบาล หรือโรงแรม ทำให้เกิดคำถามขึ้นว่าต่อไปหุ่นยนต์บริการจะเข้ามาแทนที่การทำงานบริการของมนุษย์ได้ทั้งหมดหรือไม่

สำหรับการนำหุ่นยนต์มาทำงานร่วมกับมนุษย์ในธุรกิจโรงแรมที่ต่างประเทศนั้นพบว่าสามารถช่วยเรื่องการขาดแคลนกำลังคนในช่วงที่มีความต้องการแรงงานสูง อย่างไรก็ตามหุ่นยนต์ไม่สามารถที่จะเข้ามาทดแทนการทำงานของมนุษย์ได้ทั้งหมดเพราะงานบริการเป็นงานที่ต้องใช้ความเข้าใจลูกค้าเป็นอย่างมาก และต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งเป็นสิ่งที่หุ่นยนต์ไม่สามารถทำได้ ดังนั้นจึงมีเพียงบางงานเท่านั้นที่เหมาะกับการใช้หุ่นยนต์

จากงานวิจัยการใช้หุ่นยนต์บริการในธุรกิจข้างต้นพบว่า หุ่นยนต์ช่วยแบ่งเบาภาระงานหนักได้อย่างดีสำหรับงานที่ต้องทำประจำซ้ำๆ เช่น งานเดินเอกสาร การเสิร์ฟน้ำ แต่ไม่สามารถที่จะทำงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรืองานประเภทจิตบริการได้ การใช้หุ่นยนต์จะมีการลงทุนที่สูงแต่เมื่อเทียบกับการจ้างพนักงานแล้วพบว่าช่วยลดต้นทุนได้มากเพราะหุ่นยนต์สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่การนำหุ่นยนต์มาใช้ทำงานยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนักเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการลงทุน การบำรุงรักษาที่สูงทำให้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการที่สามารถลงทุนได้ และการใช้หุ่นยนต์ยังไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทำให้ลูกค้ามารับบริการ

หากสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3uojCpf