สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนางนพมาศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กระทงรักษ์โลก ปี 2566

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จัดงานลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิดวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ “วัฒนธรรมวิถี ประเพณียี่เป็ง” บริเวณหน้าสระน้ำอาคารวิทยทัศน์ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและอนุรักษ์เผยแพร่ประเพณีไทย ตลอดจนเป็นการพัฒนาบทบาทการเป็นศูนย์กลางเพื่อชุมชนในการจัดกิจกรรมทางวิชาการและนันทนาการของมหาวิทยาลัย และเป็นโอกาสให้ประชาชนทั่วไปตลอดจนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม

บุคลากรของสำนักบรรณสารสนเทศ นางสาวภัทราวดี พลบุญ ผู้เข้าประกวดหมายเลข7 ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดนางนพมาศ ด้วยการแต่งกายชุดไทยล้านนาไทยวน

ด้านกิจกรรมการประกวดกระทงรักษ์โลก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในชื่อ “ไม่มีใครแก่เกินเรียน…มสธ.” การออกแบบสีของกระทงใช้โทนสีเขียว-ทอง เป็นสีประจำมหาวิทยาลัย สีเขียว เป็นสีประจำวันพุธ ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สีทอง เป็นสีแห่งความเป็นสิริมงคล ฐานกระทงแต่ละชั้น เปรียบได้กับแผนการเรียนทั้ง 3 รูปแบบของ มสธ. คือ  แผนการเรียน ก1 ก2 และก3 ดอกไม้ทำจากแครอทสีส้ม สื่อความหมายแทนดอกปาริชาต ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ส่วนยอดของกระทงเป็นรูปเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ สถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งเป็นต้นกำเนิดประเพณีลอยกระทง และสื่อความหมายถึง “ศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์” อาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ประดับกระทงตัวอักษรแกะสลัก STOU และ มสธ. และตุ๊กตาชายวัยชราที่กำลังอ่านหนังสือ สื่อถึงการเป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนำของโลกที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาทางไกล เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตสำหรับทุกคน