ซีดีเสียงประจำชุดวิชา 41003 การบริหารจัดการชุมชน

ซีดีเสียง [sound recording] ชุดวิชาการบริหารจัดการชุมชน Community management สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ความรู้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 15 รายการ ดังนี้

 1. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการชุมชน
 2. การวางแผนพัฒนาชุมชน
 3. การจัดองค์กรและเครือข่ายชุมชน
 4. การพัฒนาผู้นำชุมชน
 5. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน
 6. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อพัฒนาชุมชน
 7. การติดตาม ควบคุมประเมินผลการพัฒนาชุมชน
 8. การจัดการการตลาดเพื่อพัฒนาชุมชน
 9. การจัดการบัญชีเพื่อพัฒนาชุมชน
 10. การจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
 11. การจัดการพัฒนาสังคมเข้มแข็งในชุมชน
 12. การจัดการพัฒนาการเมืองแบบมีส่วนร่วมในชุมชน
 13. การจัดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ในชุมชน
 14. การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมในชุมชน
 15. กรณีศึกษาต้นแบบการจัดการชุมชนดีเด่น