การอบรมการค้นคว้าทางออนไลน์ เดือนมกราคม 2567

สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. ขอเชิญอบรมการค้นคว้าทางออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ตามความสนใจ ได้แก่ การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างบรรณานุกรมด้วย Microsoft Word การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zotero และการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley ตลอดเดือนมกราคม 2567

วันและเวลาโปรแกรมการอบรม
วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นด้วย Single Search และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567
เวลา 13.30-15.00 น.
การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley
วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567
เวลา 13.30-15.00 น.
การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zotero
วันพุธที่ 24 มกราคม 2567
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567
เวลา 13.30-14.30 น.
การสร้างบรรณานุกรมด้วย Microsoft Word
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นด้วย Single Search และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์