กิจกรรมพิมพ์พระดินเผา ใน โครงการสร้างความสุขและความผูกพันในองค์กรสำนักบรรณสารสนเทศ

สำนักบรรณสารสนเทศจัดกิจกรรมพิมพ์พระดินเผา ภายใต้โครงการสร้างความสุขและความผูกพันในองค์กรสำนักบรรณสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1/2567 กิจกรรมพิมพ์พระดินเผาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้ง มสธ. และ ครั้งที่ 2/2567 กิจกรรมพิมพ์พระดินเผาฉลองอายุมงคล 84 ปี อาจารย์พิศาล บุญผูก ผู้มีคุณูปการแก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กิจกรรมจัดขึ้นที่วัดชมภูเวก ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน – 24 พฤศจิกายน 2566 เพื่อให้บุคลากรของสำนักได้มีโอกาสทำกิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากงานในหน้าที่รับผิดชอบ เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน และยังช่วยผ่อนคลายภาวะความเครียดจากการทำงาน ด้วยการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดทัศนคติต่าง ๆ ผ่านการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการชุมชนสังคมที่ยังยืนของมหาวิทยาลัยในคราวเดียวกัน

ในกิจกรรมบุคลากรของสำนักบรรณสารสนเทศได้ทำการพิมพ์พระปางต่าง ๆ แต่งองค์พระ จัดเรียงบรรจุพระพิมพ์ที่แห้งแล้วลงกล่องเพื่อเตรียมส่งไปเผาด้วยความร้อน ล้างและคัดแยกพิมพ์ตามปางต่างๆ และจัดเก็บพิมพ์ลงกล่องไว้ใช้ประโยชน์ในครั้งต่อไป ผลการดำเนินกิจกรรมได้พระพิมพ์ดินดิบที่ตากแห้ง บรรจุลงกล่องรอการส่งไปเผาด้วยความร้อน จำนวน 3,744 องค์ ผลการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมพบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจในโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ระดับคะแนน 4.88 หรือร้อยละ 88.24 โดยต้องการให้มีกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีได้เป็นอย่างดี รู้สึกมีความสุขและผ่อนคลาย อิ่มเอมที่ได้สร้างบุญกุศลและเป็นการทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนด้วย