Q&A ไขปัญหา “วัคซีน” อาวุธสำคัญในการป้องกันโรคร้าย

ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่มีโรคติดต่ออุบัติใหม่ของระบบทางเดินหายใจเกิดขึ้น ทำให้มีการตื่นตัวและพูดถึงเรื่องวัคซีนเป็นอย่างมาก เรามาดูกันว่าวัคซีนคืออะไร

วัคซีนผลิตจากเชื้อที่ทำให้เกิดโรค ซึ่งเชื้อนี้จะถูกทำให้ไม่สามารถก่อโรคได้อีก และเมื่อวัคซีนเข้าสู่ร่างกายก็จะไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้น

หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวัคซีนแต่ละประเภทซึ่งแบ่งตามขั้นตอนการผลิต ได้แก่

  • ท็อกซอยด์ ผลิตจากพิษของเชื้อที่ทำให้เกิดโรค
  • วัคซีนชนิดเชื้อตาย ผลิตจากเชื้อที่ไม่มีชีวิต
  • วัคซีนชนิดเชื้อเป็น ผลิตจากเชื้อเป็นที่ทำให้อ่อนฤทธิ์

รวมถึงรูปแบบและการบริหารวัคซีน ตารางการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานและวัคซีนเสริม อาการของโรคหากไม่ได้รับวัคซีน ประสิทธิภาพของวัคซีน อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับวัคซีน และไล่เรียงวัคซีนที่แต่ละช่วงอายุควรได้รับดังนี้

  • วัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด เช่น วัคซีนบีซีจี วัคซีนตับอักเสบบี เป็นต้น
  • วัคซีนสำหรับเด็กอายุ 2-6 เดือน เช่น วัคซีนคอตีบ วัคซีนไอกรน วัคซีนบาดทะยัก วัคซีนโปลิโอ เป็นต้น
  • วัคซีนสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน – 6 ปี เช่น วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม วัคซีนอีสุกอีใส วัคซีนไข้สมองอักเสบ เป็นต้น
  • วัคซีนสำหรับเด็กโต (6 ปีขึ้นไป) และผู้ใหญ่ เช่น วัคซีนเอชพีวี วัคซีนไข้เลือดออก เป็นต้น
  • วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ เช่น วัคซีนไอพีดี วัคซีนงูสวัด
  • วัคซีนพิเศษ เช่น วัคซีนพิษสุนัขบ้า และวัคซีนที่แนะนำสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคนั้นๆ ได้แก่ วัคซีนไทฟอยด์ วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น วัคซีนไข้เหลือง

หากสนใจหนังสือเล่มนี้ ตรวจสอบสถานะ