การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ภาคต้น ปีการศึกษา 2566

ห้องสมุด มสธ. ยินดีต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกท่านที่เข้าใช้บริการสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีบรรณารักษ์ให้บริการแนะนำการค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศ ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารบรรณสารชั้น 4 พร้อมเยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มสธ. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่ห้องสมุด มสธ. ดังนี้

  • วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ จำนวนผู้เข้าร่วม 51 คน
  • วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จำนวนผู้เข้าร่วม 51 คน
  • วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ จำนวนผู้เข้าร่วม 45 คน
  • วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวนผู้เข้าร่วม 36 คน
  • วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ จำนวนผู้เข้าร่วม จำนวน 45 คน

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น