หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชา 82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย

หนังสือเสียงระบบเดซี [sound recording] ชุดวิชาการเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย International politics in asia สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ความรู้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 15 รายการ ดังนี้

 1. เอเชียในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ
 2. แนวคิดว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเซีย
 3. การรวมกลุ่มประเทศในเอเซีย
 4. การเมืองระหว่างประเทศของสิงคโปร์
 5. การเมืองระหว่างประเทศของพม่ามาเลเซีย และบรูไน
 6. การเมืองระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศอินโดจีน
 7. การเมืองระหว่างประเทศของฟิลิปปินส์
 8. การเมืองระหว่างประเทศของอินโดนีเซีย
 9. การเมืองระหว่างประเทศของจีน
 10. การเมืองระหว่างประเทศของญี่ปุ่น
 11. การเมืองระหว่างประเทศของเกาหลี
 12. การเมืองระหว่างประเทศของอินเดีย
 13. การเมืองระหว่างประเทศของปากีสถาน
 14. การเมืองระหว่างประเทศของศรีลังกาและเนปาล
 15. การเมืองระหว่างประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง