นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม Library Tour: เรียนรู้ตลอดชีวิตกับห้องสมุดและอัตลักษณ์ มสธ.

สำนักบรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรม Library tour: เรียนรู้ตลอดชีวิตกับห้องสมุดและอัตลักษณ์ มสธ. เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารบรรณสาร ชั้น 4 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาไทยคดีศึกษา จำนวน 48 คน ในโอกาสที่เข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 รับชมวิดีทัศน์และรับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง การให้บริการห้องสมุด มสธ. โดยนายณัฐพล โหตระกิตย์ และหัวข้อเรื่อง บริการสารสนเทศอัตลักษณ์ของ มสธ. โดยนางสาวรัชกร คงเจริญ นอกจากนี้นักศึกษายังได้ร่วมรับชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยและวีดิทัศน์เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

กิจกรรมที่ 2 เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ อาคารบรรณสาร ชั้น 2 พร้อมเข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 7 โดยนางกวิสรา เรือนทองใบ นอกจากนี้ นักศึกษายังได้ร่วมสนุกในกิจกรรมตอบคำถาม “แฟนพันธุ์แท้ห้องรัชกาลที่ 7” เพื่อลุ้นรับของรางวัลจำนวน 5 รางวัล

สำหรับการจัดกิจกรรม Library tour: เรียนรู้ตลอดชีวิตกับห้องสมุดและอัตลักษณ์ มสธ. เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ห้องสมุด มสธ. ให้ความสำคัญและยังคงจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการแนะนำบริการห้องสมุด มสธ. รวมถึงสร้างความผูกพันระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานของ มสธ. ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชน ด้วยการขยายโอกาสทางการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล และตลอดชีวิตสำหรับทุกคน