การอบรมการค้นคว้าทางออนไลน์ เดือนมีนาคม 2567

สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. ขอเชิญอบรมการค้นคว้าทางออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ตามความสนใจ ได้แก่ การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างบรรณานุกรมด้วย Microsoft Word การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zotero และการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley ตลอดเดือนมีนาคม 2567

วันและเวลาโปรแกรมการอบรม
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นด้วย Single Search และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567
เวลา 13.30-14.30 น.
การสร้างบรรณานุกรมด้วย Microsoft Word
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นด้วย Single Search และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567
เวลา 13.30-15.00 น.
การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zotero
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567
เวลา 13.30-15.00 น.
การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley

หมายเหตุ ปิดระบบลงทะเบียนก่อนวันอบรม 1 วัน หากต้องการอบรม โปรดติดต่อ ห้องสมุดมสธ.