ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ได้รับ “รางวัลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด ประจำปี 2566”

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีมอบรางวัลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด เพื่อยกย่องเชิดชู ประกาศเกียรติคุณและรับเกียรติบัตร ประจำปี 2566 ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2566 


ในการนี้ “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ได้รับมอบรางวัลในฐานะหน่วยงานผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุดและการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์กฤติกา จิวาลักษณ์ ผู้อำนวยการ สำนักบรรณสารสนเทศ เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับวิชาชีพห้องสมุดและการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

  1. ด้านการศึกษาทางไกลในวิชาสารสนเทศศาสตร์ มสธ. สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ภายใต้การกำกับดูแลของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
  2. ด้านการจัดการห้องสมุด มสธ. สนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาสำนักบรรณสารสนเทศมาอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่เป็นศูนย์บรรณสารสนเทศจนเป็นสำนักบรรณสารสนเทศใน พ.ศ.2529 รวมถึง “โครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ซึ่งเป็นอาคารต้นแบบของห้องสมุดที่มีความทันสมัยทางด้านวิศวกรรม เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน มีเทคโนโลยีประกอบอาคารที่ทันสมัยและมีความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยแบ่งเป็นพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ พื้นที่การเรียนรู้ พื้นที่บริการห้องสมุดพื้นที่การเรียนการสอน และพื้นที่การเรียนรู้ด้านประวัติพัฒนาการและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แบ่งภายในเป็นส่วนบริการ จัดเก็บและปฏิบัติงานจดหมายเหตุและสารสนเทศอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อาทิ สารสนเทศพระปกเกล้าศึกษา สารสนเทศการศึกษาทางไกล และนนทบุรีศึกษา รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการถาวร เรื่อง สุโขทัยธรรมาธิราชนิทรรศน์
  3. ด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและพัฒนาบุคลากรห้องสมุด มสธ. สนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศสำหรับให้บริการ และการจัดสรรงบประมาณให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
  4. ด้านพันธมิตรและเครือข่าย มสธ. สนับสนุนเอกสารการสอนชุดวิชาแก่พันธมิตรตามข้อตกลงความร่วมมือ อาทิ กรมราชทัณฑ์ กรมการศึกษานอกโรงเรียน
  5. ด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มสธ. สนับสนุนงบประมาณและพัฒนาจนเป็นองค์กรต้นแบบด้านสารสนเทศที่สะท้อนถึงความเป็นอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และจัดสร้างพิพิธภัณฑ์
  6. ด้านบริการวิชาการท้องถิ่นนนทบุรี มสธ. ส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศท้องถิ่นนนทบุรี โดยได้รับมอบสิ่งของและเครื่องปั้นดินเผาจากพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคล ส่งต่อเป็นมรดกของชาติผ่านการดำเนินการของมหาวิทยาลัย