การอบรมการค้นคว้าทางออนไลน์ เดือนเมษายน 2567

สำนักบรรณสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของ มสธ. อบรมการค้นคว้าทางออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ตามความสนใจ ได้แก่ การแนะนำบริการห้องสมุด การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการสร้างบรรณานุกรมด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ดังนี้

วันและเวลาโปรแกรมการอบรม
วันพุธที่ 3 เมษายน 2567
เวลา 13.30-14.30 น.
บริการห้องสมุด และการค้นสื่อการศึกษาด้วยฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (โอแพก)
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567
เวลา 13.30-15.00 น.
การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley
วันพุธที่ 10 เมษายน 2567
เวลา 13.30-15.00 น.
การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zotero
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นด้วย Single Search และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567
เวลา 09.30-10.30 น.
การสร้างบรรณานุกรมด้วย Microsoft Word
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นด้วย Single Search และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม

หมายเหตุ ปิดระบบลงทะเบียนก่อนวันอบรม 1 วัน หากต้องการอบรม โปรดติดต่อ ห้องสมุดมสธ.