"สำนักบรรณสารสนเทศเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยเปิด
ที่มุ่งเน้นการบริการที่เป็นเลิศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต"

สำนักบรรณสารสนเทศ หรือ ห้องสมุด มสธ. เป็นห้องสมุดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดตั้งและเปิดให้บริการพร้อมกับการเปิดมหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2522 โดยมีภารกิจในการเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การจัดหาสื่อการศึกษาทุกประเภท วิเคราะห์หมวดหมู่ จัดทำเครื่องมือช่วยค้น จัดเก็บ และนำสื่อการศึกษาทุกประเภทออกให้บริการมีทั้งในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดและให้บริการห้องสมุดในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ บริการช่วยการค้นคว้าข้อมูลจากสื่อการศึกษาทุกประเภท บริการแนะนำการค้นฐานข้อมูล บริการยืม-คืน บริการรวบรวมบรรณานุกรม บริการการอ่านภายในห้องสมุด และบริการนำส่งเอกสารการจัดบริการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในส่วนกลาง และเครือข่ายส่วนภูมิภาค

วิสัยทัศน์

สำนักบรรณสารสนเทศเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยเปิดที่มุ่งเน้นการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

พันธกิจ

  • แสวงหา พัฒนา และจัดการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท เพื่อสนับสนุนพันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย
  • จัดบริการห้องสมุดและสารสนเทศแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนผู้เรียนในระบบการศึกษาทางไกล และกลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
  • สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อการศึกษาค้นคว้า และวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป
  • จัดบริการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับประวัติ พัฒนาการ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้บริการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย อันเป็นการส่งเสริม และสนับสนุน ภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
  2. เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการต่างๆ ของห้องสมุด
  3. เพื่อจัดหาและรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับประวัติ พัฒนาการ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

สมรรถนะหลัก

ให้บริการห้องสมุดในระบบการศึกษาทางไกลที่มีเครือข่ายเข้าถึงและครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัด โดยความร่วมมือของเครือข่าย

ค่านิยม

ODI
Office of Documentation and Information

ความร่วมมือ

ลิงก์