สำนักบรรณสารสนเทศเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยเปิด
ที่มุ่งเน้นการบริการที่เป็นเลิศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

พันธกิจ

  1. แสวงหา พัฒนา และจัดการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทเพื่อสนับสนุนพันธกิจและนโยบายของ มหาวิทยาลัย
  2. จัดบริการห้องสมุดและสารสนเทศแก่นักศึกษาคณาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนผู้เรียนในระบบการศึกษา ทางไกล และกลุ่มเป้าหมาย ของมหาวิทยาลัย
  3. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อการศึกษาค้นคว้า และวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป
  4. จัดบริการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับประวัติ พัฒนาการ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้บริการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย อันเป็นการส่งเสริม และสนับสนุน ภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
  2. เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการต่างๆ ของห้องสมุด
  3. เพื่อจัดหาและรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับประวัติ พัฒนาการ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

สมรรถนะหลัก

ให้บริการห้องสมุดในระบบการศึกษาทางไกลที่มีเครือข่ายเข้าถึงและครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัด โดยความร่วมมือของเครือข่าย

ค่านิยม

ODI หมายถึง Office of Documentation and Information

O = Organization First ร่วมแรง ร่วมใจ มุ่งสร้างประโยชน์เพื่อองค์กรเป็นสำคัญ
D = Devotion to Customer มุ่งมั่นบริการที่เป็นเลิศ
I = Integrity ยึดมั่นความถูกต้อง ทำงานด้วยข้อมูลจริง มีจรรยาบรรณวิชาชีพ

ความร่วมมือ