การบริการวิชาการแก่สังคม
สำนักบรรณสารสนเทศ

การดำเนินงาน การบริการวิชาการแก่สังคม
สำนักบรรณสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปรายงานผล

รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชนกับมุม มสธ. จังหวัดนนทบุรี นนทบุรี:ท้องถิ่นของเรา

สรุปรายงานผล

การเผยแพร่ความรู้เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี ในงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปรายงานผล

การเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นนนทบุรีศึกษา ในงานเปิดตานานเมืองปทุมธานี ผ่านคัมภีร์ใบลาน วัดศาลาแดงเหนือ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม

การเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นนนทบุรีศึกษา การมอบหนังสือให้ห้องสมุด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอไทรน้อย และศูนย์การเรียนบ้านตาชา-ยายสาอาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม

การเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นนนทบุรีศึกษา ใน การประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจาปี 2563 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา (ช.บ.อ.)