ภาพกิจกรรม

ห้องสมุด มสธ. ปรับรูปแบบการให้บริการ (บริการเฉพาะยืม-คืนหนังสือ) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (8 ม.ค. 64)

ห้องสมุด มสธ. ปรับรูปแบบการให้บริการ (บริการเฉพาะยืม-คืนหนังสือ) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (8 ม.ค. 64)

ห้องสมุด มสธ. จัดเตรียมพื้นที่บริการห้องสมุด ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (7 ม.ค. 64)

ห้องสมุด มสธ. จัดเตรียมพื้นที่บริการห้องสมุด ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (7 ม.ค. 64)

ห้องสมุด มสธ. ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 (17-20 ธ.ค. 63)

ห้องสมุด มสธ. ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 (17-20 ธ.ค. 63)

ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ : ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (16 ธ.ค. 63)

ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ : ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (16 ธ.ค. 63)

แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (9 ธ.ค. 63)

แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (9 ธ.ค. 63)

แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (3 ธ.ค. 63)

แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (3 ธ.ค. 63)

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ศึกษาดูงานจดหมายเหตุ มสธ. และห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (2 ธ.ค. 63)

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ศึกษาดูงานจดหมายเหตุ มสธ. และห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (2 ธ.ค. 63)

บรรณสาร Book Fair’64 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2563

บรรณสาร Book Fair’64 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2563

สำนักบรรณสารสนเทศ ร่วมกับพิพิธภัณฑ์กวานอาม่าน จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ เรื่อง “เครื่องปั้นดินเผาอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นนนทบุรี” (20-22 พ.ย. 63)

สำนักบรรณสารสนเทศ ร่วมกับพิพิธภัณฑ์กวานอาม่าน จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ เรื่อง “เครื่องปั้นดินเผาอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นนนทบุรี” (20-22 พ.ย. 63)

แนะนำการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 : นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (26 พ.ย. 63)

แนะนำการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 : นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (26 พ.ย. 63)

แนะนำการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (25 พ.ย. 63)

แนะนำการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (25 พ.ย. 63)

อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (25 พ.ย. 63)

อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (25 พ.ย. 63)

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักบรรณสารสนเทศ (17 พ.ย. 63)

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักบรรณสารสนเทศ (17 พ.ย. 63)

แนะนำการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 : นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (15 พ.ย. 63)

แนะนำการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 : นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (15 พ.ย. 63)

แนะนำการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (5 พ.ย. 63)

แนะนำการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (5 พ.ย. 63)

แนะนำบริการห้องสมุด การค้นหาสื่อการศึกษา การใช้งานเครือข่ายภายนอก และการสืบค้นวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต : นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS Teams (4 พ.ย. 63)

แนะนำบริการห้องสมุด การค้นหาสื่อการศึกษา การใช้งานเครือข่ายภายนอก และการสืบค้นวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต : นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS Teams (4 พ.ย. 63)

สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงรักษ์โลก ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563 (31 ต.ค. 63)

สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงรักษ์โลก ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563 (31 ต.ค. 63)

แนะนำการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (30 ต.ค. 63)

แนะนำการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (30 ต.ค. 63)

ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ : ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (28 ต.ค. 63)

ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ : ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (28 ต.ค. 63)

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักบรรณสารสนเทศ (22 ต.ค. 63)

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักบรรณสารสนเทศ (22 ต.ค. 63)

ศึกษาดูงานห้องสมุด มสธ. : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (9 ต.ค. 63)

ศึกษาดูงานห้องสมุด มสธ. : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (9 ต.ค. 63)

สำนักบรรณสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 (8-9 ก.ย. 63)

สำนักบรรณสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 (8-9 ก.ย. 63)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทางไกล เยี่ยมชมและพบปะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ (7 ต.ค.63)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทางไกล เยี่ยมชมและพบปะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ (7 ต.ค.63)

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดใหม่ ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 7 (6 ต.ค. 63)

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดใหม่ ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 7 (6 ต.ค. 63)