ภาพกิจกรรม

สอนการสืบค้นสารสนเทศเพื่อทบทวนวรรณกรรม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

สอนการสืบค้นสารสนเทศเพื่อทบทวนวรรณกรรม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ห้องสมุด มสธ. จัดบูธแนะนำกิจกรรมห้องสมุด

ห้องสมุด มสธ. จัดบูธแนะนำกิจกรรมห้องสมุด

“ลานบรรณสาร ลานความรู้”

“ลานบรรณสาร ลานความรู้”

สอนการค้นคว้าข้อมูลตามแหล่งต่าง ๆ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

สอนการค้นคว้าข้อมูลตามแหล่งต่าง ๆ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

สอนการค้นคว้าข้อมูลตามแหล่งต่าง ๆ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์

สอนการค้นคว้าข้อมูลตามแหล่งต่าง ๆ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์

สอนการค้นคว้าและการใช้ห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์

สอนการค้นคว้าและการใช้ห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์

ห้องสมุด มสธ. จัดบูธรับสมัครสมาชิก PULINET CARD

ห้องสมุด มสธ. จัดบูธรับสมัครสมาชิก PULINET CARD

สัมมนาทางวิชาการ การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารสำคัญขององค์กร

สัมมนาทางวิชาการ การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารสำคัญขององค์กร

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Retraining การใช้งานห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Retraining การใช้งานห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX

ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

ประชุมคณะทำงาน PULINET Archive ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

ประชุมคณะทำงาน PULINET Archive ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการบริการวิชาการแก่สังคม