ภาพกิจกรรม

ห้องสมุด มสธ. จัดพื้นที่บริการแต่ละชั้นตามมาตรการป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด-19

ห้องสมุด มสธ. จัดพื้นที่บริการแต่ละชั้นตามมาตรการป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด-19

สัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพงานบรรณสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21-22 ก.พ. 63

สัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพงานบรรณสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21-22 ก.พ. 63

นำชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ : คณะครูและนักเรียนจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”  14 ก.พ. 63

นำชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ : คณะครูและนักเรียนจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 14 ก.พ. 63

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : เรื่อง การบริหารจัดการควบคุม และตรวจงานโครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ภาครัฐ 12 ก.พ. 63

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : เรื่อง การบริหารจัดการควบคุม และตรวจงานโครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ภาครัฐ 12 ก.พ. 63

โครงการพบมิตรห้องสมุด (Library is Your Friend) รุ่นที่ 4 5 ก.พ. 63

โครงการพบมิตรห้องสมุด (Library is Your Friend) รุ่นที่ 4 5 ก.พ. 63

โครงการพบมิตรห้องสมุด (Library is Your Friend) รุ่นที่ 3 5 ก.พ. 63

โครงการพบมิตรห้องสมุด (Library is Your Friend) รุ่นที่ 3 5 ก.พ. 63

มสธ. มอบคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน 30 ม.ค. 63

มสธ. มอบคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน 30 ม.ค. 63

ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ 29 ม.ค. 63

ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ 29 ม.ค. 63

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และเยี่ยมชมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล 28 ม.ค. 63

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และเยี่ยมชมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล 28 ม.ค. 63

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการให้บริการด้วยความเอาใจใส่อย่างมืออาชีพ 24 ม.ค. 63

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการให้บริการด้วยความเอาใจใส่อย่างมืออาชีพ 24 ม.ค. 63

การสัมมนา เรื่อง การออกแบบตกแต่งภายใน และการออกแบบนิทรรศการถาวรเพื่อการเรียนรู้เพื่อคนทั้งมวลชนภายในอาคารห้องสมุด 22 ม.ค. 63

การสัมมนา เรื่อง การออกแบบตกแต่งภายใน และการออกแบบนิทรรศการถาวรเพื่อการเรียนรู้เพื่อคนทั้งมวลชนภายในอาคารห้องสมุด 22 ม.ค. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลสำหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ” 16-17 ม.ค. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลสำหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ” 16-17 ม.ค. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการและกรณีศึกษาประชาสัมพันธ์เพื่องานห้องสมุดและสารสนเทศ” 16 ม.ค. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการและกรณีศึกษาประชาสัมพันธ์เพื่องานห้องสมุดและสารสนเทศ” 16 ม.ค. 63

สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 13 ม.ค. 63

สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 13 ม.ค. 63

อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 11 ม.ค. 63

อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 11 ม.ค. 63

อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 10 ม.ค. 63

อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 10 ม.ค. 63

อบรมการใช้โปรแกรม : การจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารเพื่อการพัฒนา (CCDKM) 9 ม.ค. 63

อบรมการใช้โปรแกรม : การจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารเพื่อการพัฒนา (CCDKM) 9 ม.ค. 63

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 8-9 ม.ค. 63

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 8-9 ม.ค. 63

ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ 20 ธ.ค. 62

ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ 20 ธ.ค. 62

โครงการพบมิตรห้องสมุด (Library is Your Friend) รุ่นที่ 2 18 ธ.ค. 62

โครงการพบมิตรห้องสมุด (Library is Your Friend) รุ่นที่ 2 18 ธ.ค. 62

โครงการพบมิตรห้องสมุด (Library is Your Friend) รุ่นที่ 1 18 ธ.ค. 62

โครงการพบมิตรห้องสมุด (Library is Your Friend) รุ่นที่ 1 18 ธ.ค. 62

นำชมห้องสมุด : นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 18 ธ.ค. 62

นำชมห้องสมุด : นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 18 ธ.ค. 62

สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 13 ธ.ค. 62

สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 13 ธ.ค. 62

สอนการใช้โปรแกรม : การจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 6 ธ.ค. 62

สอนการใช้โปรแกรม : การจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 6 ธ.ค. 62