ภาพกิจกรรม

นำชมห้องสมุด : นักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์  11 ส.ค. 62

นำชมห้องสมุด : นักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ 11 ส.ค. 62

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : ห้องสมุดจัดบูธประชาสัมพันธ์แนะนำสื่อการศึกษา และบริการของห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 10 ส.ค. 62

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : ห้องสมุดจัดบูธประชาสัมพันธ์แนะนำสื่อการศึกษา และบริการของห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 10 ส.ค. 62

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง : การใช้โปรแกรมจัดการรายการบรรณานุกรม (EndNote X9) สำหรับการเขียนผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 5 ส.ค. 62

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง : การใช้โปรแกรมจัดการรายการบรรณานุกรม (EndNote X9) สำหรับการเขียนผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 5 ส.ค. 62

กิจกรรม Welcome to STOU Library รุ่นที่ 5 วันที่ 30 ก.ค. 62

กิจกรรม Welcome to STOU Library รุ่นที่ 5 วันที่ 30 ก.ค. 62

กิจกรรม Welcome to STOU Library รุ่นที่ 4 วันที่ 25 ก.ค. 62

กิจกรรม Welcome to STOU Library รุ่นที่ 4 วันที่ 25 ก.ค. 62

สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 11 ก.ค. 62

สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 11 ก.ค. 62

กิจกรรม Welcome to STOU Library รุ่นที่ 3 วันที่ 10 ก.ค. 62

กิจกรรม Welcome to STOU Library รุ่นที่ 3 วันที่ 10 ก.ค. 62

กิจกรรม Welcome to STOU Library รุ่นที่ 2 วันที่ 9 ก.ค. 62

กิจกรรม Welcome to STOU Library รุ่นที่ 2 วันที่ 9 ก.ค. 62

สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 4 ก.ค. 62

สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 4 ก.ค. 62

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้บริการจัดทำข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP)”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้บริการจัดทำข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP)”

กิจกรรม Welcome to STOU Library รุ่นที่ 1 วันที่ 2 ก.ค. 62

กิจกรรม Welcome to STOU Library รุ่นที่ 1 วันที่ 2 ก.ค. 62

โครงการสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพงานบรรณสารสนเทศ 16-18 มิ.ย. 62

โครงการสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพงานบรรณสารสนเทศ 16-18 มิ.ย. 62

การบรรยายเรื่อง : การถ่ายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย สู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน 13 มิ.ย. 62

การบรรยายเรื่อง : การถ่ายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย สู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน 13 มิ.ย. 62

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : “การสร้างงานจากงานประจำด้านห้องสมุดและสารสนเทศ และการเผยแพร่สู่ชุมชน” 10-12 มิ.ย. 62

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : “การสร้างงานจากงานประจำด้านห้องสมุดและสารสนเทศ และการเผยแพร่สู่ชุมชน” 10-12 มิ.ย. 62

ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ 7 มิ.ย. 62

ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ 7 มิ.ย. 62

สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 6 มิ.ย. 62

สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 6 มิ.ย. 62

แสดงความยินดีกับบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : การประกวดโครงการนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 14 พ.ค. 62

แสดงความยินดีกับบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : การประกวดโครงการนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 14 พ.ค. 62

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของสำนักบรรณสารสนเทศ : การจัดการเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบหนังสือ 8 พ.ค. 62

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของสำนักบรรณสารสนเทศ : การจัดการเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบหนังสือ 8 พ.ค. 62

ห้องสมุด มสธ. จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 3 พ.ค. 62

ห้องสมุด มสธ. จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 3 พ.ค. 62

วันฝึกซ้อมใหญ่ : งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 2-3 เม.ย. 62

วันฝึกซ้อมใหญ่ : งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 2-3 เม.ย. 62

นำชมห้องสมุด : คณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) (สัญจร) 22 มี.ค. 62

นำชมห้องสมุด : คณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) (สัญจร) 22 มี.ค. 62

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : “การนำชมวัดชมภูเวกและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก จังหวัดนนทบุรี” 11-12 และ 15 มี.ค. 62

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : “การนำชมวัดชมภูเวกและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก จังหวัดนนทบุรี” 11-12 และ 15 มี.ค. 62

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้เครื่องมือสืบค้นฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service (EDS) 28 ก.พ. 62

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้เครื่องมือสืบค้นฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service (EDS) 28 ก.พ. 62

งานเผยแพร่เว็บไซต์ : “นวัตกรรมวิจิตร” 15 ก.พ. 62

งานเผยแพร่เว็บไซต์ : “นวัตกรรมวิจิตร” 15 ก.พ. 62