ภาพกิจกรรม

สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 2 ธ.ค. 62

สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 2 ธ.ค. 62

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โค้ดดิ้ง ทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคตสำหรับบุคลากรห้องสมุด 26 พ.ย. 62

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โค้ดดิ้ง ทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคตสำหรับบุคลากรห้องสมุด 26 พ.ย. 62

สอนการใช้โปรแกรม : การจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 และการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 23 พ.ย. 62

สอนการใช้โปรแกรม : การจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 และการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 23 พ.ย. 62

กิจกรรมตอบคำถามบน Facebook STOU e-Library

กิจกรรมตอบคำถามบน Facebook STOU e-Library

สอนการใช้โปรแกรม : การจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 19 พ.ย. 62

สอนการใช้โปรแกรม : การจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 19 พ.ย. 62

สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 18 พ.ย. 62

สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 18 พ.ย. 62

กิจกรรมเสริมความรู้ สู่งานใหม่ : การจัดเทคโนโลยีและพื้นที่ Learning Space 8 พ.ย. 62

กิจกรรมเสริมความรู้ สู่งานใหม่ : การจัดเทคโนโลยีและพื้นที่ Learning Space 8 พ.ย. 62

ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย และหอสมุดศิริราช 6 พ.ย. 62

ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย และหอสมุดศิริราช 6 พ.ย. 62

กิจกรรมบรรณสาร Book Fair’ 63 30-31 ต.ค. 62

กิจกรรมบรรณสาร Book Fair’ 63 30-31 ต.ค. 62

นำชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ : ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และคณะนักศึกษาจาก Korea National Open University (KNOU) สาธารณรัฐเกาหลี 25 ต.ค. 62

นำชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ : ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และคณะนักศึกษาจาก Korea National Open University (KNOU) สาธารณรัฐเกาหลี 25 ต.ค. 62

ศึกษาดูงานห้องสมุด มสธ. : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 25 ต.ค. 62

ศึกษาดูงานห้องสมุด มสธ. : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 25 ต.ค. 62

ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ 24 ต.ค. 62

ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ 24 ต.ค. 62

โครงการสร้างความสุขและความผูกพันในองค์กรสำนักบรรณสารสนเทศ : กิจกรรมฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกรวงผึ้ง (พฤกษาองค์ราชัน) 21 ต.ค. 62

โครงการสร้างความสุขและความผูกพันในองค์กรสำนักบรรณสารสนเทศ : กิจกรรมฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกรวงผึ้ง (พฤกษาองค์ราชัน) 21 ต.ค. 62

ประกันคุณภาพการศึกษา : ประจำปีการศึกษา 2561 11 และ 15 ต.ค. 62

ประกันคุณภาพการศึกษา : ประจำปีการศึกษา 2561 11 และ 15 ต.ค. 62

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : แนะนำการค้นคว้าสารสนเทศและบริการของห้องสมุด นักศึกษาระดับดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 27 ก.ย. 62

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : แนะนำการค้นคว้าสารสนเทศและบริการของห้องสมุด นักศึกษาระดับดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 27 ก.ย. 62

ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ 27 ก.ย. 62

ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ 27 ก.ย. 62

สอนการสืบค้น : สื่อการศึกษาด้วยฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (โอแพก) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 26 ก.ย. 62

สอนการสืบค้น : สื่อการศึกษาด้วยฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (โอแพก) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 26 ก.ย. 62

สอนการใช้โปรแกรม : การจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 26 ก.ย. 62

สอนการใช้โปรแกรม : การจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 26 ก.ย. 62

กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันพี่น้องผู้เกษียณ @ ห้องสมุด มสธ. รุ่นที่ 2 12 ก.ย. 62

กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันพี่น้องผู้เกษียณ @ ห้องสมุด มสธ. รุ่นที่ 2 12 ก.ย. 62

กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันพี่น้องผู้เกษียณ @ ห้องสมุด มสธ. รุ่นที่ 1  11 ก.ย. 62

กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันพี่น้องผู้เกษียณ @ ห้องสมุด มสธ. รุ่นที่ 1 11 ก.ย. 62

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : ห้องสมุดจัดบูธประชาสัมพันธ์แนะนำสื่อการศึกษา และบริการของห้องสมุด นักศึกษาระดับปริญญาตรี 8 ก.ย. 62

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : ห้องสมุดจัดบูธประชาสัมพันธ์แนะนำสื่อการศึกษา และบริการของห้องสมุด นักศึกษาระดับปริญญาตรี 8 ก.ย. 62

สอนการใช้โปรแกรม : การจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 5 ก.ย. 62

สอนการใช้โปรแกรม : การจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 5 ก.ย. 62

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : ห้องสมุดจัดบูธประชาสัมพันธ์แนะนำสื่อการศึกษา และบริการของห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 24 ส.ค. 62

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : ห้องสมุดจัดบูธประชาสัมพันธ์แนะนำสื่อการศึกษา และบริการของห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 24 ส.ค. 62

บุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกรวงผึ้ง 21 ส.ค. 62

บุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกรวงผึ้ง 21 ส.ค. 62