ภาพกิจกรรม

อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 11 ม.ค. 63

อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 11 ม.ค. 63

อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 10 ม.ค. 63

อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 10 ม.ค. 63

อบรมการใช้โปรแกรม : การจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารเพื่อการพัฒนา (CCDKM) 9 ม.ค. 63

อบรมการใช้โปรแกรม : การจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารเพื่อการพัฒนา (CCDKM) 9 ม.ค. 63

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 8-9 ม.ค. 63

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 8-9 ม.ค. 63

ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ 20 ธ.ค. 62

ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ 20 ธ.ค. 62

โครงการพบมิตรห้องสมุด (Library is Your Friend) รุ่นที่ 2 18 ธ.ค. 62

โครงการพบมิตรห้องสมุด (Library is Your Friend) รุ่นที่ 2 18 ธ.ค. 62

โครงการพบมิตรห้องสมุด (Library is Your Friend) รุ่นที่ 1 18 ธ.ค. 62

โครงการพบมิตรห้องสมุด (Library is Your Friend) รุ่นที่ 1 18 ธ.ค. 62

นำชมห้องสมุด : นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 18 ธ.ค. 62

นำชมห้องสมุด : นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 18 ธ.ค. 62

สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 13 ธ.ค. 62

สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 13 ธ.ค. 62

สอนการใช้โปรแกรม : การจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 6 ธ.ค. 62

สอนการใช้โปรแกรม : การจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 6 ธ.ค. 62

สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 2 ธ.ค. 62

สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 2 ธ.ค. 62

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โค้ดดิ้ง ทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคตสำหรับบุคลากรห้องสมุด 26 พ.ย. 62

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โค้ดดิ้ง ทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคตสำหรับบุคลากรห้องสมุด 26 พ.ย. 62

สอนการใช้โปรแกรม : การจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 และการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 23 พ.ย. 62

สอนการใช้โปรแกรม : การจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 และการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 23 พ.ย. 62

กิจกรรมตอบคำถามบน Facebook STOU e-Library

กิจกรรมตอบคำถามบน Facebook STOU e-Library

สอนการใช้โปรแกรม : การจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 19 พ.ย. 62

สอนการใช้โปรแกรม : การจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 19 พ.ย. 62

สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 18 พ.ย. 62

สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 18 พ.ย. 62

กิจกรรมเสริมความรู้ สู่งานใหม่ : การจัดเทคโนโลยีและพื้นที่ Learning Space 8 พ.ย. 62

กิจกรรมเสริมความรู้ สู่งานใหม่ : การจัดเทคโนโลยีและพื้นที่ Learning Space 8 พ.ย. 62

ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย และหอสมุดศิริราช 6 พ.ย. 62

ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย และหอสมุดศิริราช 6 พ.ย. 62

กิจกรรมบรรณสาร Book Fair’ 63 30-31 ต.ค. 62

กิจกรรมบรรณสาร Book Fair’ 63 30-31 ต.ค. 62

นำชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ : ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และคณะนักศึกษาจาก Korea National Open University (KNOU) สาธารณรัฐเกาหลี 25 ต.ค. 62

นำชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ : ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และคณะนักศึกษาจาก Korea National Open University (KNOU) สาธารณรัฐเกาหลี 25 ต.ค. 62

ศึกษาดูงานห้องสมุด มสธ. : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 25 ต.ค. 62

ศึกษาดูงานห้องสมุด มสธ. : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 25 ต.ค. 62

ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ 24 ต.ค. 62

ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ 24 ต.ค. 62

โครงการสร้างความสุขและความผูกพันในองค์กรสำนักบรรณสารสนเทศ : กิจกรรมฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกรวงผึ้ง (พฤกษาองค์ราชัน) 21 ต.ค. 62

โครงการสร้างความสุขและความผูกพันในองค์กรสำนักบรรณสารสนเทศ : กิจกรรมฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกรวงผึ้ง (พฤกษาองค์ราชัน) 21 ต.ค. 62

ประกันคุณภาพการศึกษา : ประจำปีการศึกษา 2561 11 และ 15 ต.ค. 62

ประกันคุณภาพการศึกษา : ประจำปีการศึกษา 2561 11 และ 15 ต.ค. 62