ภาพกิจกรรม

สอนการสืบค้นสารสนเทศ : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 14 ก.ย. 61

สอนการสืบค้นสารสนเทศ : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 14 ก.ย. 61

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : จัดบูธแนะนำบริการห้องสมุด นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 9 ก.ย. 61

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : จัดบูธแนะนำบริการห้องสมุด นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 9 ก.ย. 61

กิจกรรมวันสถาปนา มสธ. : ลานบรรณสาร ลานความรู้ 3-4 ก.ย. 61

กิจกรรมวันสถาปนา มสธ. : ลานบรรณสาร ลานความรู้ 3-4 ก.ย. 61

สอนการค้นคว้า : แหล่งสารสนเทศ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 2 ก.ย. 61

สอนการค้นคว้า : แหล่งสารสนเทศ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 2 ก.ย. 61

สอนการค้นคว้า : แหล่งสารสนเทศ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 2 ก.ย. 61

สอนการค้นคว้า : แหล่งสารสนเทศ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 2 ก.ย. 61

สอนการค้นคว้า : การใช้ห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ 2 ก.ย. 61

สอนการค้นคว้า : การใช้ห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ 2 ก.ย. 61

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : จัดบูธรับสมัครสมาชิก PULINET CARD นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1 ก.ย. 61

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : จัดบูธรับสมัครสมาชิก PULINET CARD นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1 ก.ย. 61

สัมมนาทางวิชาการ : การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารสำคัญขององค์กร 31 ส.ค. 61

สัมมนาทางวิชาการ : การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารสำคัญขององค์กร 31 ส.ค. 61

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : Retraining การใช้งานห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX 30 ส.ค. 61

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : Retraining การใช้งานห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX 30 ส.ค. 61

ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น : ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) 30 ส.ค. 61

ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น : ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) 30 ส.ค. 61

ประชุมคณะทำงาน PULINET Archive : ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)  29 ส.ค. 61

ประชุมคณะทำงาน PULINET Archive : ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) 29 ส.ค. 61

ประชุมบุคลากร : เตรียมความพร้อมเนื่องในโอกาส 40 ปี แห่งการสถาปนา มสธ. 27 ส.ค. 61

ประชุมบุคลากร : เตรียมความพร้อมเนื่องในโอกาส 40 ปี แห่งการสถาปนา มสธ. 27 ส.ค. 61

สอนการค้นคว้า : สารสนเทศในห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 26 ส.ค. 61

สอนการค้นคว้า : สารสนเทศในห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 26 ส.ค. 61

สอนการค้นคว้า : การใช้ห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 25 ส.ค. 61

สอนการค้นคว้า : การใช้ห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 25 ส.ค. 61

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : จัดบูธรับสมัครสมาชิก PULINET CARD นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 25 ส.ค. 61

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : จัดบูธรับสมัครสมาชิก PULINET CARD นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 25 ส.ค. 61

นำชมห้องสมุด : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขารัฐศาสตร์ 19 ส.ค. 61

นำชมห้องสมุด : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขารัฐศาสตร์ 19 ส.ค. 61

สอนการค้นคว้า : สารสนเทศในห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ 19 ส.ค. 61

สอนการค้นคว้า : สารสนเทศในห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ 19 ส.ค. 61

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : จัดบูธรับสมัครสมาชิก PULINET CARD นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 18 ส.ค. 61

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : จัดบูธรับสมัครสมาชิก PULINET CARD นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 18 ส.ค. 61

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การประกันคุณภาพการศึกษากับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก 17 ส.ค. 61

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การประกันคุณภาพการศึกษากับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก 17 ส.ค. 61

ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ : 17 ส.ค. 61

ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ : 17 ส.ค. 61

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : จัดบูธรับสมัครสมาชิก PULINET CARD นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 11 ส.ค. 61

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : จัดบูธรับสมัครสมาชิก PULINET CARD นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 11 ส.ค. 61

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มใกล้เกษียณอายุราชการ 7 ส.ค. 61

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มใกล้เกษียณอายุราชการ 7 ส.ค. 61

การบรรยายและฝึกปฏิบัติ : การใช้เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ เพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 18 ก.ค. 61

การบรรยายและฝึกปฏิบัติ : การใช้เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ เพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 18 ก.ค. 61

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การเตรียมความพร้อมบรรณารักษ์ฝ่ายเทคนิคในงานบริการตอบคำถาม และช่วยค้นคว้า 29 มิ.ย. 61

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การเตรียมความพร้อมบรรณารักษ์ฝ่ายเทคนิคในงานบริการตอบคำถาม และช่วยค้นคว้า 29 มิ.ย. 61