ภาพกิจกรรม

สัมมนาทางวิชาการ : การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารสำคัญขององค์กร 31 ส.ค. 61

สัมมนาทางวิชาการ : การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารสำคัญขององค์กร 31 ส.ค. 61

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : Retraining การใช้งานห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX 30 ส.ค. 61

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : Retraining การใช้งานห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX 30 ส.ค. 61

ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น : ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) 30 ส.ค. 61

ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น : ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) 30 ส.ค. 61

ประชุมคณะทำงาน PULINET Archive : ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)  29 ส.ค. 61

ประชุมคณะทำงาน PULINET Archive : ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) 29 ส.ค. 61

ประชุมบุคลากร : เตรียมความพร้อมเนื่องในโอกาส 40 ปี แห่งการสถาปนา มสธ. 27 ส.ค. 61

ประชุมบุคลากร : เตรียมความพร้อมเนื่องในโอกาส 40 ปี แห่งการสถาปนา มสธ. 27 ส.ค. 61

สอนการค้นคว้า : สารสนเทศในห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 26 ส.ค. 61

สอนการค้นคว้า : สารสนเทศในห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 26 ส.ค. 61

สอนการค้นคว้า : การใช้ห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 25 ส.ค. 61

สอนการค้นคว้า : การใช้ห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 25 ส.ค. 61

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : จัดบูธรับสมัครสมาชิก PULINET CARD นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 25 ส.ค. 61

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : จัดบูธรับสมัครสมาชิก PULINET CARD นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 25 ส.ค. 61

นำชมห้องสมุด : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขารัฐศาสตร์ 19 ส.ค. 61

นำชมห้องสมุด : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขารัฐศาสตร์ 19 ส.ค. 61

สอนการค้นคว้า : สารสนเทศในห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ 19 ส.ค. 61

สอนการค้นคว้า : สารสนเทศในห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ 19 ส.ค. 61

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : จัดบูธรับสมัครสมาชิก PULINET CARD นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 18 ส.ค. 61

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : จัดบูธรับสมัครสมาชิก PULINET CARD นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 18 ส.ค. 61

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การประกันคุณภาพการศึกษากับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก 17 ส.ค. 61

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การประกันคุณภาพการศึกษากับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก 17 ส.ค. 61

ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ : 17 ส.ค. 61

ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ : 17 ส.ค. 61

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : จัดบูธรับสมัครสมาชิก PULINET CARD นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 11 ส.ค. 61

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : จัดบูธรับสมัครสมาชิก PULINET CARD นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 11 ส.ค. 61

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มใกล้เกษียณอายุราชการ 7 ส.ค. 61

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มใกล้เกษียณอายุราชการ 7 ส.ค. 61

การบรรยายและฝึกปฏิบัติ : การใช้เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ เพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 18 ก.ค. 61

การบรรยายและฝึกปฏิบัติ : การใช้เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ เพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 18 ก.ค. 61

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การเตรียมความพร้อมบรรณารักษ์ฝ่ายเทคนิคในงานบริการตอบคำถาม และช่วยค้นคว้า 29 มิ.ย. 61

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การเตรียมความพร้อมบรรณารักษ์ฝ่ายเทคนิคในงานบริการตอบคำถาม และช่วยค้นคว้า 29 มิ.ย. 61

สอนการใช้โปรแกรม : EndNote X8 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 26 มิ.ย. 61

สอนการใช้โปรแกรม : EndNote X8 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 26 มิ.ย. 61

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 27 มิ.ย. 61

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 27 มิ.ย. 61

การสืบค้นฐานข้อมูลจากห้องสมุด นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์

การสืบค้นฐานข้อมูลจากห้องสมุด นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์

การสืบค้นฐานข้อมูลจากห้องสมุด นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

การสืบค้นฐานข้อมูลจากห้องสมุด นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 11 ก.ค. 61

สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 11 ก.ค. 61

การสืบค้นฐานข้อมูลจากห้องสมุด นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์

การสืบค้นฐานข้อมูลจากห้องสมุด นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง แนวปฏิบัติการลงรายการบรรณานุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาไทยตามมาตราฐาน RDA ของสำนักบรรณสารสนเทศ มสธ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง แนวปฏิบัติการลงรายการบรรณานุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาไทยตามมาตราฐาน RDA ของสำนักบรรณสารสนเทศ มสธ