ภาพกิจกรรม

ประชุมบุคลากร : เตรียมความพร้อมเนื่องในโอกาส 40 ปี แห่งการสถาปนา มสธ. 27 ส.ค. 61

ประชุมบุคลากร : เตรียมความพร้อมเนื่องในโอกาส 40 ปี แห่งการสถาปนา มสธ. 27 ส.ค. 61

สอนการค้นคว้า : สารสนเทศในห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 26 ส.ค. 61

สอนการค้นคว้า : สารสนเทศในห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 26 ส.ค. 61

สอนการค้นคว้า : การใช้ห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 25 ส.ค. 61

สอนการค้นคว้า : การใช้ห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 25 ส.ค. 61

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : จัดบูธรับสมัครสมาชิก PULINET CARD นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 25 ส.ค. 61

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : จัดบูธรับสมัครสมาชิก PULINET CARD นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 25 ส.ค. 61

นำชมห้องสมุด : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขารัฐศาสตร์ 19 ส.ค. 61

นำชมห้องสมุด : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขารัฐศาสตร์ 19 ส.ค. 61

สอนการค้นคว้า : สารสนเทศในห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ 19 ส.ค. 61

สอนการค้นคว้า : สารสนเทศในห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ 19 ส.ค. 61

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : จัดบูธรับสมัครสมาชิก PULINET CARD นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 18 ส.ค. 61

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : จัดบูธรับสมัครสมาชิก PULINET CARD นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 18 ส.ค. 61

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การประกันคุณภาพการศึกษากับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก 17 ส.ค. 61

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การประกันคุณภาพการศึกษากับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก 17 ส.ค. 61

ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ : 17 ส.ค. 61

ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ : 17 ส.ค. 61

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : จัดบูธรับสมัครสมาชิก PULINET CARD นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 11 ส.ค. 61

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : จัดบูธรับสมัครสมาชิก PULINET CARD นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 11 ส.ค. 61

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มใกล้เกษียณอายุราชการ 7 ส.ค. 61

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มใกล้เกษียณอายุราชการ 7 ส.ค. 61

การบรรยายและฝึกปฏิบัติ : การใช้เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ เพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 18 ก.ค. 61

การบรรยายและฝึกปฏิบัติ : การใช้เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ เพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 18 ก.ค. 61

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การเตรียมความพร้อมบรรณารักษ์ฝ่ายเทคนิคในงานบริการตอบคำถาม และช่วยค้นคว้า 29 มิ.ย. 61

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การเตรียมความพร้อมบรรณารักษ์ฝ่ายเทคนิคในงานบริการตอบคำถาม และช่วยค้นคว้า 29 มิ.ย. 61

สอนการใช้โปรแกรม : EndNote X8 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 26 มิ.ย. 61

สอนการใช้โปรแกรม : EndNote X8 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 26 มิ.ย. 61

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 27 มิ.ย. 61

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 27 มิ.ย. 61

การสืบค้นฐานข้อมูลจากห้องสมุด นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์

การสืบค้นฐานข้อมูลจากห้องสมุด นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์

การสืบค้นฐานข้อมูลจากห้องสมุด นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

การสืบค้นฐานข้อมูลจากห้องสมุด นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 11 ก.ค. 61

สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 11 ก.ค. 61

การสืบค้นฐานข้อมูลจากห้องสมุด นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์

การสืบค้นฐานข้อมูลจากห้องสมุด นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง แนวปฏิบัติการลงรายการบรรณานุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาไทยตามมาตราฐาน RDA ของสำนักบรรณสารสนเทศ มสธ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง แนวปฏิบัติการลงรายการบรรณานุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาไทยตามมาตราฐาน RDA ของสำนักบรรณสารสนเทศ มสธ

โครงการสัมมนาการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้แนวทางการลงรายการบรรณานุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาไทยตามมาตราฐาน RDA

โครงการสัมมนาการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้แนวทางการลงรายการบรรณานุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาไทยตามมาตราฐาน RDA

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปรับกระบวนงานสร้างระเบียนบรรณานุกรม เอกสารการสอนชุดวิชา มสธ. ตามมาตรฐาน RDA ของสำนักบรรณสารสนเทศ มสธ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปรับกระบวนงานสร้างระเบียนบรรณานุกรม เอกสารการสอนชุดวิชา มสธ. ตามมาตรฐาน RDA ของสำนักบรรณสารสนเทศ มสธ

การสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ ด้วยโปรแกรม EndNote X8

การสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ ด้วยโปรแกรม EndNote X8

The Delegates Combodia Library Association to STOU Library

The Delegates Combodia Library Association to STOU Library