ภาพกิจกรรม

กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันพี่น้องผู้เกษียณ @ ห้องสมุด มสธ. รุ่นที่ 1  11 ก.ย. 62

กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันพี่น้องผู้เกษียณ @ ห้องสมุด มสธ. รุ่นที่ 1 11 ก.ย. 62

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : ห้องสมุดจัดบูธประชาสัมพันธ์แนะนำสื่อการศึกษา และบริการของห้องสมุด นักศึกษาระดับปริญญาตรี 8 ก.ย. 62

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : ห้องสมุดจัดบูธประชาสัมพันธ์แนะนำสื่อการศึกษา และบริการของห้องสมุด นักศึกษาระดับปริญญาตรี 8 ก.ย. 62

สอนการใช้โปรแกรม : การจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 5 ก.ย. 62

สอนการใช้โปรแกรม : การจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 5 ก.ย. 62

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : ห้องสมุดจัดบูธประชาสัมพันธ์แนะนำสื่อการศึกษา และบริการของห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 24 ส.ค. 62

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : ห้องสมุดจัดบูธประชาสัมพันธ์แนะนำสื่อการศึกษา และบริการของห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 24 ส.ค. 62

บุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกรวงผึ้ง 21 ส.ค. 62

บุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกรวงผึ้ง 21 ส.ค. 62

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : ห้องสมุดจัดบูธประชาสัมพันธ์แนะนำสื่อการศึกษา และบริการของห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 17 ส.ค. 62

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : ห้องสมุดจัดบูธประชาสัมพันธ์แนะนำสื่อการศึกษา และบริการของห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 17 ส.ค. 62

นำชมห้องสมุด : นักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์  11 ส.ค. 62

นำชมห้องสมุด : นักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ 11 ส.ค. 62

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : ห้องสมุดจัดบูธประชาสัมพันธ์แนะนำสื่อการศึกษา และบริการของห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 10 ส.ค. 62

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : ห้องสมุดจัดบูธประชาสัมพันธ์แนะนำสื่อการศึกษา และบริการของห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 10 ส.ค. 62

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง : การใช้โปรแกรมจัดการรายการบรรณานุกรม (EndNote X9) สำหรับการเขียนผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 5 ส.ค. 62

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง : การใช้โปรแกรมจัดการรายการบรรณานุกรม (EndNote X9) สำหรับการเขียนผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 5 ส.ค. 62

กิจกรรม Welcome to STOU Library รุ่นที่ 5 วันที่ 30 ก.ค. 62

กิจกรรม Welcome to STOU Library รุ่นที่ 5 วันที่ 30 ก.ค. 62

กิจกรรม Welcome to STOU Library รุ่นที่ 4 วันที่ 25 ก.ค. 62

กิจกรรม Welcome to STOU Library รุ่นที่ 4 วันที่ 25 ก.ค. 62

สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 11 ก.ค. 62

สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 11 ก.ค. 62

กิจกรรม Welcome to STOU Library รุ่นที่ 3 วันที่ 10 ก.ค. 62

กิจกรรม Welcome to STOU Library รุ่นที่ 3 วันที่ 10 ก.ค. 62

กิจกรรม Welcome to STOU Library รุ่นที่ 2 วันที่ 9 ก.ค. 62

กิจกรรม Welcome to STOU Library รุ่นที่ 2 วันที่ 9 ก.ค. 62

สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 4 ก.ค. 62

สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 4 ก.ค. 62

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้บริการจัดทำข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP)”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้บริการจัดทำข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP)”

กิจกรรม Welcome to STOU Library รุ่นที่ 1 วันที่ 2 ก.ค. 62

กิจกรรม Welcome to STOU Library รุ่นที่ 1 วันที่ 2 ก.ค. 62

โครงการสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพงานบรรณสารสนเทศ 16-18 มิ.ย. 62

โครงการสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพงานบรรณสารสนเทศ 16-18 มิ.ย. 62

การบรรยายเรื่อง : การถ่ายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย สู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน 13 มิ.ย. 62

การบรรยายเรื่อง : การถ่ายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย สู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน 13 มิ.ย. 62

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : “การสร้างงานจากงานประจำด้านห้องสมุดและสารสนเทศ และการเผยแพร่สู่ชุมชน” 10-12 มิ.ย. 62

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : “การสร้างงานจากงานประจำด้านห้องสมุดและสารสนเทศ และการเผยแพร่สู่ชุมชน” 10-12 มิ.ย. 62

ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ 7 มิ.ย. 62

ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ 7 มิ.ย. 62

สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 6 มิ.ย. 62

สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 6 มิ.ย. 62

แสดงความยินดีกับบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : การประกวดโครงการนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 14 พ.ค. 62

แสดงความยินดีกับบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : การประกวดโครงการนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 14 พ.ค. 62

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของสำนักบรรณสารสนเทศ : การจัดการเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบหนังสือ 8 พ.ค. 62

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของสำนักบรรณสารสนเทศ : การจัดการเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบหนังสือ 8 พ.ค. 62