การพัฒนาบุคลากร สำนักบรรณสารสนเทศ

กองทุน มสธ. 12 ปี


ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

  1. โครงการสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพงานบรรณสารสนเทศ
  2. โครงการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 3
  3. โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดให้ติดอันดับต้นในผลการค้นด้วยเซิร์ชเอ็นจิน
  4. โครงการเทคนิคการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ในงานวิชาชีพห้องสมุด
  5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการห้องสมุด

ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

  1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกระบวนงานเพื่อพัฒนางานห้องสมุด
  2. โครงการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 2

ปีงบประมาณ พ.ศ.2554

  1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานบรรณสารสนเทศ
  2. โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
  3. โครงการประชุมวิชากากรการบริหารงานห้องสมุดแบบมืออาชีพ