ผลผลิตของ KM

เอกสารประกอบการเรียนรู้

หลักการและกรณีศึกษาประชาสัมพันธ์เพื่องานห้องสมุดและสารสนเทศ

เอกสารประกอบการเรียนรู้

การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลสำหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ

เอกสารประกอบการเรียนรู้

กรณีศึกษาการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่นๆ และของสำนักบรรณสารสนเทศ

ภาพกิจกรรม

หลักการและกรณีศึกษาประชาสัมพันธ์เพื่องานห้องสมุดและสารสนเทศ
การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลสำหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ
กรณีศึกษาการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่นๆ และของสำนักบรรณสารสนเทศ

การจัดการความรู้ ปี 2562

การจัดการเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ

การจัดการความรู้ ปี 2561

แนวทางการลงรายการบรรณานุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาไทยตามมาตรฐาน RDAของสำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.