เวลาเปิดบริการ

เวลาเปิดบริการ ห้องสมุด มสธ.

วัน เวลา
วันจันทร์–วันศุกร์ 8.30 – 16.30 น.
วันเสาร์ 8.30 – 19.30 น.*
วันอาทิตย์ (เปิดเฉพาะมีสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์) 8.30 – 16.30 น.*

* เปิดบริการห้องสมุดล่วงเวลา

บริการห้องสมุดล่วงเวลา