จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เอกสารที่เกิดจากดำเนินงานหรือดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานและบุคคลในมหาวิทยาลัยที่แสดงให้เห็นถึงประวัติ พัฒนาการ การเจริญเติบโตทางด้านกายภาพ นโยบาย และองค์กร ซึ่งมีประโยชน์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการวางแผนในอนาคต รวมทั้งมีประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับประวัติพัฒนาการของมหาวิทยาลัย

คุณค่าและความสำคัญของจดหมายเหตุ

  1. คุณค่าทางการบริหาร เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานและการบริหารของหน่วยงาน เช่น เอกสารเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และรายงานการประชุม เป็นต้น
  2. คุณค่าทางกฎหมาย เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นตามที่กฎหมายรองรับ ซึ่งสามารถนำมาอ้างอิงทางกฎหมายได้ เช่น พระราชบัญญัติ เอกสารมอบฉันทะ สัญญา ข้อตกลง หนังสือรับรองตำแหน่ง ใบทะเบียนสิทธิบัตร เป็นต้น
  3. คุณค่าทางการเงิน เป็นเอกสารที่แสดงถึงสถานะทางการเงินและงบประมาณ เช่น หลักฐานทางการเงิน เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง หลักฐานการรับจ่ายเงิน รายงานการตรวจสอบการเงิน และเอกสารงบประมาณ เป็นต้น
  4. คุณค่าทางประวัติศาสตร์และการวิจัย เป็นเอกสารที่สะท้อนถึงประวัติขององค์กร บุคคล และเหตุการณ์ต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ภาพถ่าย โปสเตอร์ ของที่ระลึก เป็นต้น และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย
การบริหารจัดการเอกสารจดหมายเหตุเป็นงานที่สำคัญ การจัดการที่ดีนอกจากจะช่วยสงวนเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุให้ยังคงมีคุณลักษณะที่ดี คือ ความแท้จริงของเอกสาร ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องสมบูรณ์ที่พิสูจน์ได้ การใช้ได้ และสามารถเข้าถึงเอกสารที่ต้องการได้โดยไม่มีข้อจำกัด การจัดการเอกสารจดหมายเหตุเชิงเทคนิคต้องประยุกต์หลักการทางวิชาการในการปฏิบัติ

บริการเอกสารจดหมายเหตุ

หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ ให้บริการเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยแก่ผู้ที่สนใจ ดังนี้

  • บริการตอบคำถาม และช่วยการค้นคว้า ​
  • บริการให้ยืมเอกสารจดหมายเหตุ ​
  • บริการรวบรวมข้อมูลเฉพาะเรื่อง​

สืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ

แหล่งสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการแปลงมาจากเอกสารจดหมายเหตุต้นฉบับ ให้บริการทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ เอกสารราชการ โสตทัศนวัสดุ สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย และเอกสารส่วนบุคคล โดยสามารถสืบค้นเรียกดู และดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) เพื่อช่วยให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

อัตลักษณ์ มสธ. E-NEWSLETTER

รวบรวมสารสนเทศเด่น ๆ ที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยในแต่ละเดือนมานำเสนอรูปแบบจดหมายข่าว

E-NEWSLETTER
ดาวน์โหลดอัตลักษณ์ มสธ. E-NEWSLETTER รูปแบบ PDF ได้ที่นี่​
ดาวน์โหลดฟรี

เอกสารและภาพจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย

แหล่งรวบรวมสารสนเทศเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย โดยคัดเลือกเอกสารที่สำคัญและมีคุณค่า เพื่อเผยแพร่เป็นความรู้ด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 3 หมวดหมู่ ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ภาพ และเอกสารจดหมายเหตุ มสธ.

จดหมายเหตุบอกเล่ามหาวิทยาลัย

เว็บเพจบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นการนำเอกสารจดหมายเหตุมาถ่ายทอดเป็นสารสนเทศออนไลน์ในรูปแบบบทความ แบ่งเป็น 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ พระบรมวงศานุวงศ์กับ มสธ. ประวัติความเป็นมา จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย พัฒนาการก้าวหน้า แหล่งศึกษาเพื่อปวงชน และบริการสังคมให้วัฒนา