ฝ่ายเทคนิค สำนักบรรณสารสนเทศ จัดบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง มาตรฐาน RDA ในการทำรายการบรรณานุกรมสื่อการศึกษาในเขตข้อมูลสำคัญ และร่วมกำหนดขอบเขตการทำรายการบรรณานุกรมสื่อการศึกษาในระยะแรกด้วยมาตรฐาน RDA ของสำนักบรรณสารสนเทศ ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 4 อาคารบรรณสาร

* เฉพาะบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช