ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล Cambridge Core ประกอบด้วยวารสารกว่า 360 ชื่อเรื่อง และหนังสือกว่า 30,000 เล่ม ครอบคลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาการทดลองใช้: 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2560
การเข้าใช้งาน: ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ VPN (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com