นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2559 สามารถใช้บริการการถ่ายเอกสารตามคำขอ และจัดส่งเอกสารในวงเงิน 1,000 บาท ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กรกฎาคม 2560 (กรณีที่ใช้ไม่หมดในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ไม่สามารถนำไปใช้ในภาคการศึกษาถัดไป) โดยตรวจสอบสิทธิเบื้องต้นได้ที่ ระบบการใช้บริการถ่ายเอกสารของนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต มสธ.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
นางสาวทิพยวัลย์ อ่อนใจงาม
นางกมลศรี ฤกษ์สมุทร
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com