สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Access Points และ Authority Control ตามมาตรฐาน RDA ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 148 อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เวลา 08.30 – 16.30 น.

RDA คืออะไร?

มาตรฐาน RDA เป็นมาตรฐานสากลในการลงรายการบรรณานุกรมสื่อการศึกษาของห้องสมุด ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับสื่อการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงสภาพจากเดิมไปสู่รูปแบบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น และที่สำคัญมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้เข้าถึงสื่อการศึกษาได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นด้วย

การสัมมนาครั้งนี้จะเน้นในส่วนที่เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างรายการบรรณานุกรมที่เป็นคำค้นหรือจุดเข้าถึง (Access points) และส่วนที่เป็นกระบวนการการควบคุมการใช้คำ (Authority control)

สำนักบรรณสารสนเทศในฐานะผู้จัดการสัมมนา เห็นว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการสัมมนาที่จะนำกลับไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการทำรายการบรรณานุกรมสื่อการศึกษา และที่สำคัญเป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยกันสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับวงการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์สืบไป

เอกสารประกอบการบรรยายการสร้าง Access Points และ Authority Control ตามมาตรฐาน RDA

[gview file=”https://library.stou.ac.th/wp-content/uploads/2017/06/210617rdaaccess-pointsauth-control_edited.pdf” save=”1″]


เอกสารโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการสร้าง Access Points และ Authority Control ตามมาตรฐาน RDA

[gview file=”https://library.stou.ac.th/wp-content/uploads/2017/06/access-points-authority-control-with-rda.pdf” save=”1″]