ฝ่ายเทคนิค สำนักบรรณสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง มาตรฐาน RDA ในการทำรายการบรรณานุกรมสื่อการศึกษาสำนักบรรณสารสนเทศ เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ไปแล้วนั้น ทั้งในส่วนกิจกรรมที่เป็นการบรรยายโดยวิทยากรและทีมวิชาการของฝ่ายเทคนิค สาระสำคัญของกิจกรรม นอกจากจะได้ความรู้ในส่วนสาระสำคัญของมาตรฐาน RDA แล้ว สำนักยังได้แนวทางในการจะพัฒนาการทำรายการบรรณานุกรมสื่อการศึกษาของห้องสมุดด้วย ผู้สนใจสามารถอ่านสรุปเพิ่มเติมได้จาก เว็บไซต์ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.