ผู้ใช้บริการห้องสมุด มสธ. สามารถใช้บริการอ่านวารสารวิชาการและบันเทิงคดีได้ง่ายและรวดเร็วโดยผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smartphone) และแทบเล็ต (Tablet) ด้วยการอ่าน QR Code ซึ่งเชื่อมไปยังหน้าเว็บไซต์ของวารสาร

ก้าวทัน ASEAN

จุลสารจับตาอาเซียน

วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก

วรรณนิทัศน์

วารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วารสารการลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ

วารสารการจัดการสมัยใหม่

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย

วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชน : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วารสารการศึกษาไทย

วารสารการพยาบาลและการศึกษา

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม

วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช

วารสารบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วารสารเศรษฐกิจและสังคม

วารสารการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

รูปภาพประกอบ: https://pixabay.com/photo-1167612/