ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Business Expert Press(BEP) ซึ่งเป็นหนังสือทางด้านธุรกิจที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกผ่านงานเขียน บทความในวารสาร สิ่งพิมพ์ ตำรา หรือบทความเฉพาะในนิตยสาร เช่น Harvard Business Review เป็นต้น และครอบคลุมสาขาเกี่ยวกับทางด้านการสื่อสารภายในองค์กร,การควบคุมการบริหารองค์กร, ความเป็นผู้ประกอบการ, บัญชีการเงิน และการบริหารงานบุคคล โดยสามารถ Copy, Print, Download, แปลเป็นภาษาต่าง ๆ ได้มากกว่า 40 ภาษา พร้อมทั้ง Dictionary และ Function การใช้งานอื่นๆอีกมากมาย โดยใช้งานบน Platform “iGLibrary” และแสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ PDF File

URL: http://portal.igpublish.com/iglibrary
คู่มือการใช้

ระยะเวลาการทดลองใช้: 11 กรกฎาคม – 10 ตุลาคม 2560
การเข้าใช้งาน: ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ VPN (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com