ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล จำนวน 2 ฐาน ดังนี้

Testing and Education Reference Center

URL: http://infotrac.galegroup.com/itweb/uninet19?db=TERC&id=nation

ฐานข้อมูลสำหรับการเตรียมสอบและแนะแนวการศึกษา โดยในส่วนของแบบทดสอบ มีการจัดเรียงตาม High School, College, Career, Grad, และ International ประกอบด้วยแบบทดสอบต่าง ๆ เช่น TOEFL, TOEIC, GRE, GMAT, SAT, AP, NCLEX, PRAXIS รวมถึงแบบทดสอบเพื่อทราบว่าวิชาชีพใดที่เหมาะสมกับบุคลิกของผู้ใช้ (Career Assessment) ให้ผู้ใช้ได้ทดลองทำเพื่อทราบระดับคะแนนก่อนการไปทำการทดสอบจริง

ทั้งนี้ยังมีในส่วนของหนังสือให้อ่านเตรียมความพร้อมด้วยกว่า 60 เล่ม มีบริการจัดทำ Resume แบบออนไลน์ โดยสามารถเลือก Template ได้อย่างหลากหลาย และในส่วนของการแนะแนวการศึกษา สามารถค้นหาสถาบันการศึกษาได้ พร้อมกับรายละเอียดต่างๆ อาทิเช่น คำแนะนำให้การเตรียมความพร้อม, รายชื่อถาบันการศึกษา, ทุนการศึกษา เป็นต้น

Gale Lingo

URL: http://infotrac.galegroup.com/itweb/uninet19?db=LNGO&id=nation

ฐานข้อมูลสำหรับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มีการแบ่ง Level ต่างๆ เป็น 11 ขั้น และแบ่งออกเป็น Unit และ Lesson ตามลำดับ เพื่อให้ผู้ใช้ได้ฝึกฝนโดยการตอบคำถาม ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละข้อ เช่น

  • ดูคลิปหรือฟังเสียง แล้วตอบ
  • การจับคู่
  • การพิมพ์ตอบ
  • การคลิ๊กตัวเลือก และอื่นๆ มากมาย

รวมทั้งยังมี Placement Testสำหรับวัดระดับ เพื่อแนะนำให้ผู้ใช้ทราบระดับที่เหมาะสม โดยจะมีคะแนนและระดับที่แนะนำถูกจัดส่งไปให้ทราบทางอีเมล์ที่ได้สมัครไว้ นอกจากนี้ยังมีการฝึกทักษะทางด้านการพูดอีกด้วย ผ่านระบบ The Studio และ Speak2Me โดยจะให้ผู้ใช้ได้บันทึกเสียงพูดผ่านไมโครโฟน แล้วระบบจะมีการแจ้งคะแนนเป็น % พร้อมทั้งระบุตำแหน่งของคำหรือประโยคที่ควรแก้ไขไว้ด้วยตัวอักษรสีแดง

ระยะเวลาการทดลองใช้: วันนี้ – 30 กันยายน 2560
การเข้าใช้งาน: ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ VPN (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com