ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL) ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น

URL: http://community.ebooklibrary.org/?AffiliateKey=WEL-SuThOpUnJu24

ระยะเวลาการทดลองใช้: 1 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2560
การเข้าใช้งาน: ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ VPN (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com