ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Cambridge Law Reports (CLR) มีเนื้อหาครอบคลุมรายงานทางกฎหมาย ได้แก่ International Law Reports (ILR) และ International Convention on the Settlement of Investment Disputes (ICSID) Reports โดยสามารถค้นด้วยวิธีการ Search หรือ Browse ตาม court, judge, party และ subject keyword

URL: http://ebooks.cambridge.org/clr/home.jsf

ระยะเวลาการทดลองใช้: 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2560
การเข้าใช้งาน: ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ VPN (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com