ห้องสมุด มสธ. รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2560 โดยมีผู้ประเมิน 2 ท่าน คือ

  1. นางมัณฑนา เจริญแพทย์ จาก สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  2. นางสาวศศิกานต์ เกิดแสงสุริยงค์ จาก ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา มสธ.