ห้องสมุด มสธ. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจาก กิจกรรม Find4U ท่านค้นมา เราหยิบให้

รางวัลที่ 1 Power Bank

  • ผศ.ดร.อารีรักษ์ มีแจ้ง

รางวัลที่ 2 กระเป๋าใส่เอกสาร

  • อ.สุรเดช หวังทอง
  • อ.ทสิตา สุพัฒนรังสรรค์

รางวัลที่ 3 อุปกรณ์เครื่องเขียน

  • อ.ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร
  • รศ.ดร.ลัดดา วัจนะสาริกากุล

ห้องสมุดจะติดต่อกลับผู้ที่ได้รับรางวัลตามเบอร์โทรติดต่อที่แจ้งไว้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com