ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร มสธ. ร่วมงาน บรรณสาร BOOK FAIR’61 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โถงชั้นล่างอาคารบริหาร และอาคารบรรณสาร เพื่อร่วมคัดเลือกหนังสือ และสื่อการศึกษาอื่น ๆ เข้าห้องสมุด พบกับร้านค้า/สำนักพิมพ์กว่า 30 ร้าน และมีกิจกรรมให้เข้าร่วมตลอดงาน ได้แก่

  1. มุม “ของดีมีไว้ให้หยิบ…ฟรี” หยิบหนังสือติดไม้ติดมือกลับไปอ่านได้แบบฟรี ฟรี
  2. กิจกรรม “ซ่อมเองได้…ง่ายจัง” ชุบชีวิตหนังสือเก่า/ ชำรุด ให้เป็นเล่มใหม่ด้วยตนเอง
  3. กิจกรรม “พบนักเขียน” พบกับนักเขียนนามปากกา วัสตรา/ วัตตรา/ กานติมา เจ้าของผลงาน อาทิ สายลับสะบัดช่อ พระจันทร์สีรุ้ง ฯลฯ ฟังเรื่องราว/ ประสบการณ์ กว่าจะเป็นนักเขียน
  4. กิจกรรม “หาได้ให้รางวัล” มีคำถามง่ายๆ ให้ค้นหาจากสำนักพิมพ์/ ร้านค้า ในงาน ตอบได้รับรางวัลกันไปเลย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://library.stou.ac.th/book-fair-61 หรือสแกน QR Code

กำหนดการ

ดาวน์โหลดกำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรม ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารบริหาร

08.30-16.00 น. ลงทะเบียนคัดเลือกร่วมงาน
09.30-09.45 น. พิธีเปิด โดย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผศ. ทวี สุรฤทธิกุล)

  • กล่าวต้อนรับ/กล่าวรายงานกิจกรรมบรรณสาร Book Fair’61 โดย รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ (นางวรนุช สุนทรวินิต)
  • รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผศ. ทวี สุรฤทธิกุล) กล่าวเปิดงานบรรณสาร Book Fair’61
09.45-10.15 น. รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผศ. ทวีสุรฤทธิกุล) เยี่ยมชมร้านค้า/สำนักพิมพ์ที่ร่วมออกร้าน

กิจกรรม ณ อาคารบรรณสาร

10.30-11.30 น. กิจกรรม “ซ่อมเองได้…ง่ายจัง”
10.30-16.00 น. กิจกรรม “หาได้ให้รางวัล”
13.30-15.30 น. กิจกรรม “ซ่อมเองได้…ง่ายจัง”

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรม ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารบริหาร

08.30-16.00 น. ลงทะเบียนคัดเลือกร่วมงาน

กิจกรรม ณ อาคารบรรณสาร

10.00-11.00 น. กิจกรรม “พบนักเขียน” นามปากกา วัตตรา
10.30-11.30 น. กิจกรรม “ซ่อมเองได้…ง่ายจัง”
10.30-16.00 น. กิจกรรม “หาได้ให้รางวัล”
13.30-15.30 น. กิจกรรม “ซ่อมเองได้…ง่ายจัง”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
คุณนิสากร อัครสุวรรณกุล หน่วยจัดหาทรัพยากร ฝ่ายเทคนิค
02-504-7451-3
ni_50423@yahoo.com