ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษา มสธ. ใช้งานฐานข้อมูล JSTOR: Archive Collections (Arts & Sciences IV) เป็นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ที่ได้รวบรวมบทความย้อนหลัง สำหรับ Law,Psychology,Public Political & Administration,Business และ Education ตั้งแต่ปี 1852 โดยมี 108 Head Titles , 496,892 Articles และ 4,681,145 Pages ที่เปิดให้บริการอยู่ในขณะนี้

URL: http://www.jstor.org

การเข้าใช้งาน: ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ VPN (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com