ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Nature วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์แบบสหวิทยาการ (interdisciplinary) ซึ่งเป็นวารสารที่มีการถูกอ้างอิงมากและมีค่า Impact Factor สูง

URL: https://www.nature.com/nature/

ระยะเวลาการทดลองใช้: วันนี้ – 31 ตุลาคม 2561
การเข้าใช้งาน: ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ VPN (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com