บุคลากร มสธ. ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการโดยโปสเตอร์ ระดับดี กลุ่มการบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ จากผลงานเรื่อง “บริการเชิงรุกจากเครื่องมือฐานข้อมูลดุษฎีบัณฑิต มสธ. (Proactive Services from STOU’s Doctoral)” โดย นางกมลศรี ฤกษ์สมุทร ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 (The 8th PULINET National Conference-PULINET 2018) จัดโดย สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม และข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2561 ณ โรงแรมฟอร์จูน จังหวัดนครพนม นอกจากนี้ ห้องสมุด มสธ. ยังได้ส่งผลงานวิชาการไปนำเสนอในครั้งนี้ด้วยอีก 4 เรื่อง ได้แก่

การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ กลุ่มการบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

  1.  การสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ด้านการนำชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า
    รำไพพรรณี พระบรมราชินี โดย นางกวิสรา เรือนทองใบ
  2. Facebook 360 องศา กับการนำชมพิพิธภัณฑ์เสมือนรัชกาลที่ 7 โดย นางกัลยาณี ศุภดิษฐ์
  3. การเผยแพร่และบริการออนไลน์สารสนเทศจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดย นางสาววราภรณ์ ยงบรรทม

การนำเสนอผลงานด้วยวาจา กลุ่มการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

  1. การพัฒนาฐานข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ผลิตและเผยแพร่ โดย นายสมพงษ์ ปภาวีระวงศ์