เนื่องจากมีการใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2558- 2559 ระหว่างวันที่ 3-11 มีนาคม 2561 ทั้งนี้่ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุดผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ห้องสมุด https://library.stou.ac.th