ห้องสมุด มสธ. จัดกิจกรรมดี ๆ “Find4U ท่านค้นมา เราหยิบให้” อีกครั้งหนึ่งตามคำเรียกร้อง ตั้งแต่วันนี้ – 15 กันยายน 2561 เพื่อตอบรับความต้องการของสมาชิกห้องสมุดทุกท่าน ในการใช้บริการหยิบสื่อการศึกษาที่ต้องการในวันและเวลาที่กำหนด

เงื่อนไข

  1. สื่อการศึกษาที่ให้บริการ: หนังสือทั่วไป เอกสารการสอนชุดวิชา มสธ. รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์
  2. วิธีการรับสื่อ: ผู้ใช้นำบัตรสมาชิกห้องสมุดติดต่อขอรับสื่อด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
    • ขอใช้บริการก่อนเวลา 11.30 น. สามารถรับสื่อในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30-16.00 น.
    • ขอใช้บริการตั้งแต่เวลา 11.30 น.เป็นต้นไป ติดต่อรับสื่อการศึกษาในวันถัดไป
    • กำหนดระยะเวลารับสื่อการศึกษาภายใน 3 วันทำการ
  3. ช่องทางการรับบริการ: งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า โทร 02 504-7464 และ แบบฟอร์ม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com