ห้องสมุด มสธ. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด 32 ปี สำนักบรรณสารสนเทศ ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณอาคารบรรณสาร ชั้น 1 โดยมีกิจกรรมบรรยายธรรม D.I.Y สมุดโน้ตทำมือ และมอบรางวัลจากการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุด ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงขออภัย มา ณ ที่นี้