ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Academic OneFile ครอบคลุมสหสาขาวิชา แสดงผลในรูปแบบ HTML และ PDF มีความสามารถในการอ่านออกเสียง แปลเนื้อหาเป็นภาษาต่าง ๆ รวมถึงภาษาไทย รวมถึงการส่งออกข้อมูลไปยัง Google Drive และ OneDrive

URL: http://infotrac.galegroup.com/itweb?db=AONE
รายชื่อวารสาร: http://goo.gl/o9UzkJ
ระยะเวลาการทดลองใช้: วันนี้ – 30 กันยายน 2561
การเข้าใช้งาน: ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ VPN (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com