ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลของ China National Knowledge Infrastructure (CNKI) ห้องสมุดออนไลน์และบริษัทที่พัฒนาฐานข้อมูลของประเทศจีน จำนวน 5 ฐานข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2561 โดยใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย ดังนี้

  1. ฐานข้อมูล Academic Focus (ภาษาอังกฤษ)

ฐานข้อมูลวารสารที่จัดพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษเป็นต้นฉบับในประเทศจีน จำนวน 136 ชื่อเรื่อง วารสารที่แปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 132 ชื่อเรื่อง งานประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดในประเทศจีน จำนวน 27,300 บทความ และเป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการด้านจีนศึกษาสำหรับบุคคลที่ไม่รู้จักภาษาจีน

URL: http://cstm.cnki.net/stmt

  1. ฐานข้อมูล China Academic Journals Full-text Database (ภาษาจีน)

ฐานข้อมูลวารสารวิชาการของประเทศจีน ครอบคลุมสหสาขาวิชา มีวารสารให้บริการ จำนวน 10,275 ชื่อเรื่อง และบทความวารสารจำนวนกว่า 61 ล้านบทความ

URL: http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CJFD

  1. ฐานข้อมูล China Masters’ Theses Full-text Database (ภาษาจีน)

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน จำนวน 746 แห่ง ประกอบด้วย วิทยานิพนธ์จำนวนกว่า 3.2 ล้านเรื่อง

URL: http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CMFD

  1. ฐานข้อมูล China Doctoral Dissertations Full-text Database (ภาษาจีน)

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน จำนวน 451 แห่ง ประกอบไปด้วยวิทยานิพนธ์จำนวนกว่า  3 แสนชื่อเรื่อง

URL: http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CDFD

  1. ฐานข้อมูล China Reference Works Online (ภาษาจีน)

ฐานข้อมูลหนังสือคู่มือจำนวนกว่า 9,000 ชื่อเรื่อง จากสำนักพิมพ์กว่า 300 แห่ง ประกอบด้วย พจนานุกรม สารานุกรม คู่มืออุตสาหกรรม ข้อมูลทางการแพทย์ เป็นต้น

URL: http://gongjushu.oversea.cnki.net/oversea/default.aspx

ระยะเวลาการทดลองใช้: วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561
การเข้าใช้งาน: ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ VPN (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com